Skip to toolbar
www.avpschool.org คำสอน..... “จงนำพาชีวิตด้วย สติปัญญา” ดังนี้..... เราจงนำพาชีวิตของเราด้วย สติปัญญา เพราะ สติปัญญา จะนำพาชีวิตของเรา ให้อยู่รอดปลอดภัย สติปัญญา ในที่นี้ หมายถึง..... - การมีสัมมาสติ หรือการระลึกรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่ง..... ดีหรือไม่ดี ถูกหรือไม่ถูก ควรหรือไม่ควร จริงหรือไม่จริง และเจริญหรือไม่เจริญ - บนหลักของสัมมาทิฐิ หรือการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง - ด้วยการเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป หรือการพินิจพิจารณาหาเหตุและผลตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง ให้ละเอียดลึกซึ้งแยบยลยิ่งขึ้นไป เมื่อเราประคองชีวิตของเราด้วยสติปัญญา สติปัญญาก็จะปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ให้มีเหตุแห่งความเสี่ยงจากภัยอันตรายนานับประการ ที่อาจเกิดขึ้นกับเราทาง ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้น..... ขอให้เราจงพึงสำรวมระวัง กาย วาจา ใจ ด้วยสติปัญญา ในการเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือสิ่งใด... read more