Skip to toolbar
คำสอน..... “ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา เพราะ ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ ดังนั้น หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ - หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี - หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี - หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี - หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี - หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้….. ผู้ที่มีปัญญา จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดี... read more
#####################################

www.avpschool.org “ความหวังอันสูงสุดของโลก..…” คำสอน….. ความหวังอันสูงสุดของโลก….. ดังนี้….. ทุกวันนี้ที่โลกมีปัญหา คือการพัฒนาตามกิเลสของมนุษย์ และมาในวันนี้ โลกจึงโหยหา “ผู้นำที่ดีมีปัญญา” ที่จะมาช่วยชี้นำมนุษย์ด้วยกัน ให้หยุดพัฒนาตามใจกิเลสของตนเอง และหันมาพัฒนาโลกใหม่ ที่สวนทาง สวนกระแส กับกิเลส คือ….. การพัฒนาให้มนุษย์ มีการฝักใฝ่และใฝ่หา “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ด้วยหัวใจ ด้วยความหวัง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ตัวเองได้ถูกปลูกฝังให้เจริญยิ่งขึ้นไป ใน จิตสำนึก จิตใจ จิตวิญญาณ ตัวตน เพื่อช่วย ฟื้นคืนโลก และ ฟื้นคืนชีวิต ให้กับตัวมนุษย์เอง และสุดท้าย….. นี่คือ ความหวังอันสูงสุด ของโลก และนี่คือ…

read more