Skip to toolbar
www.avpschool.org คำสอน “ชีวิตคือ การต่อสู้กับการพัฒนาตนเอง” ดังนี้..... ชีวิต คือ การต่อสู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สำคัญ นั่นคือ การต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะตัวเอง ในการพัฒนาตัวเอง หรือในการทำให้ตัวเราเองนั้นดีขึ้น ทั้งนี้เพราะ สาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่คือ การพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรมความดีประดับตน มีคุณธรรมความดีเป็นตัวตน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่นับเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริง คุณธรรมความดี คืออะไร? อันคุณธรรมความดีนั้น มีมากมายหลายระดับ ทั้งเป็นคุณธรรมความดีชนิดที่สามารถรู้เห็นได้โดยคนภายนอกจากการแสดงออก และทั้งเป็นคุณธรรมความดีที่ดำรงตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจ ที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัสรับรู้ได้โดยง่าย โดยคุณธรรมความดีทั้งสองส่วน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกชีวิตจะต้องสร้างให้งอกงามขึ้น เก็บเกี่ยวและสั่งสมให้ได้มากที่สุดในชีวิตของแต่ละคน คุณธรรมความดีมีต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ เช่น ความเมตตากรุณา ความเสียสละมีน้ำใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความไม่ท้อแท้ย่อท้อ ความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย... read more