Skip to toolbar

คำสอน….. “วิกฤติโรคระบาด Covid-19 สอนอะไรเรา?” ดังนี้….. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุที่มาทั้งสิ้น….. การเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ เป็นเพราะมนุษย์ได้ล่วงล้ำความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ละเมิดความเป็นธรรมชาติของโลกและของสรรพสัตว์ ที่ทำให้มนุษย์ถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง และในครั้งนี้ มนุษย์ก็ได้รับการสอนอีกครั้งจากหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์ได้ถูกธรรมชาติสอนสั่งย้ำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า แต่มนุษย์ก็ยังไม่เคยที่จะเรียนรู้หรือเข็ดหลาบอย่างจริงจัง และในนามมนุษยชาติแม้เราเจ็บปวดแต่เราก็ยังไม่มีการหลาบจำ และยังคงจะประมาทและฝ่าฝืนธรรมชาติต่อไป แต่หากในครั้งนี้ มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ คิดหาหนทางแก้ไข โดยพยายามสืบสาวราวเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมองหาเหตุตามความเป็นจริง การเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงที่เป็นข้อคิดสติสอนใจในที่นี้….. 1. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้าย รังแก และฆ่าสัตว์ รวมถึงเลิกสนับสนุนการฆ่า คือ การกินเนื้อสัตว์ด้วย เพราะการละเมิดชีวิตสัตว์เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุเภทภัย อันเป็นผลของกรรมตามหลักของธรรมชาติ และในทำนองเดียวกัน การกินเนื้อสัตว์ก็เป็นการสร้างกรรมทางอ้อม อีกทั้งเป็นที่มาโดยตรงของการสะสมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพร่างกายด้วย 2. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง…

read more
#############################

คำสอน….. “วิกฤติโรคระบาด Covid-19 สอนอะไรเรา?” ดังนี้….. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุที่มาทั้งสิ้น….. การเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ เป็นเพราะมนุษย์ได้ล่วงล้ำความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ละเมิดความเป็นธรรมชาติของโลกและของสรรพสัตว์ ที่ทำให้มนุษย์ถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง และในครั้งนี้ มนุษย์ก็ได้รับการสอนอีกครั้งจากหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์ได้ถูกธรรมชาติสอนสั่งย้ำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า แต่มนุษย์ก็ยังไม่เคยที่จะเรียนรู้หรือเข็ดหลาบอย่างจริงจัง และในนามมนุษยชาติแม้เราเจ็บปวดแต่เราก็ยังไม่มีการหลาบจำ และยังคงจะประมาทและฝ่าฝืนธรรมชาติต่อไป แต่หากในครั้งนี้ มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ คิดหาหนทางแก้ไข โดยพยายามสืบสาวราวเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมองหาเหตุตามความเป็นจริง การเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงที่เป็นข้อคิดสติสอนใจในที่นี้….. 1. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้าย รังแก และฆ่าสัตว์ รวมถึงเลิกสนับสนุนการฆ่า คือ การกินเนื้อสัตว์ด้วย เพราะการละเมิดชีวิตสัตว์เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุเภทภัย อันเป็นผลของกรรมตามหลักของธรรมชาติ และในทำนองเดียวกัน การกินเนื้อสัตว์ก็เป็นการสร้างกรรมทางอ้อม อีกทั้งเป็นที่มาโดยตรงของการสะสมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพร่างกายด้วย 2. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง…

read more
www.avpschool.org คำสอน..... “สำคัญกว่า ความรู้ความสามารถ คือ ความดี” ดังนี้..... ความรู้ คือ ข้อมูลความจริงใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น คน สัตว์ พืช หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสามารถ คือ การแสดงออกของบุคคลที่ได้นำเอาความรู้ความเข้าใจของตนมาประยุกต์ใช้ผนวกกับศักยภาพที่มีอยู่ในตัว ซึ่ง..... เป้าหมายของการมีความรู้ ที่บุคคลได้ทำการศึกษาเล่าเรียนค้นพบ และเป้าหมายของการมีความสามารถ ที่บุคคลได้ทำการฝึกฝนพัฒนา ให้เกิดขึ้นในตนนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนและผู้อื่น แต่เพียงอย่างเดียว โดย..... หากบุคคลใดไม่มีความดี บุคคลนั้นจะนำความรู้หรือความสามารถของตน ไปใช้อย่างผิดเป้าหมาย กล่าวคือ จะนำความรู้ความสามารถไปทำร้ายให้โทษผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แทนการนำไปสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น ซึ่งก็เป็นการสร้างคุณงามความดีบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตน ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้........ read more
###########################
www.avpschool.org คำสอน….. "การศึกษาที่แท้จริง คือ…....." ดังนี้….. การศึกษาที่แท้จริง คือ….. การศึกษา ที่สอนการ แก้ไขสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวตน ปลูกฝังนิสัยจิตใจที่ดี ให้มีความเมตตา กรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดผู้ใด อยู่ในโลกด้วยสติปัญญา ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา ไม่เป็นผู้โลภ ใช้ทรัพยากรของโลกพอเหมาะกับตัวเอง ไม่เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูง มีวิชาความรู้สามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำตนเป็นภาระของผู้อื่น พึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ อยู่ในโลกด้วยความไม่ประมาท อยู่ในชีวิตด้วยการไม่สร้างกรรมชั่ว แต่ด้วยการสร้างคุณงามความดี สั่งสมบุญบารมี หรืออริยทรัพย์ เพื่อเป็นเสบียงสำหรับชีวิตในอนาคตเบื้องหน้า และภพภูมิในชาติต่อไป แต่..... หากการศึกษาใด ไม่มีสาระแก่นสารในการบรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งเหล่านี้ การศึกษานั้นถือเป็นการศึกษาที่ผิดพลาด ถือเป็นการศึกษาที่ล้มเหลว ที่ต้องจัดการแก้ไข เพราะเป็นการศึกษาที่ลิดรอนสิทธิและทำลายโอกาสแห่งการสร้าง ที่ไม่ช่วยขัดเกลาจิตใจ แต่กลับส่งเสริมกิเลสในตัวคน ทำให้บุคคลเมื่อเติบโต นิยมการเปรียบเทียบแข่งขัน... read more

คำสอน….. การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ดังนี้….. การพัฒนาคนที่ถูกต้องถูกทาง คือ การสอนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คน ปรับเปลี่ยนความคิด ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ….. ต้นเหตุที่เป็นเบื้องหลังที่มาของความเป็นไปของคนทุกคน ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นต้นเหตุหลัก คือ “ความคิด” “ความคิด” เป็นตัวนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่งความคิดมีอิทธิพลสูงสุดในการนำคนไปสู่ ความตกต่ำลง หรือ ความเจริญขึ้น ทั้งนี้เพราะ….. ความคิด นำพา คำพูด ความคิด นำพา การกระทำ ความคิด นำพา พฤติกรรม ความคิด นำพา นิสัย ความคิด นำพา ตัวตน และ…

read more

คำสอน….. “หนทางสู่ความสุข ด้วยการสร้างเหตุ 5 ประการ” ดังนี้….. ในการนำตนเองสู่การมีความสุข อาจมีหนทางมากมาย แต่การมีความสุขที่จีรังยั่งยืน กลับหาใช่ “การได้มา” แต่คือ “การละไป” ในที่นี้ เราจะกล่าวถึง หนทางสู่การมีความสุข ด้วยการสร้างเหตุแห่งการละวาง ที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ี 1. การละวางจากกรรม 2. การละวางจากโรค 3. การละวางจากภัยอันตราย 4. การละวางจากความทุกข์ในผู้คน 5. การละวางจากความทุกข์ในการดำรงชีพ ประการที่หนึ่ง การละวางจากกรรม เพื่อการปลอดกรรม ด้วยการ ไม่ละเมิดผู้อื่นทางกายวาจาใจ ดังนี้ 1. ไม่ละเมิด ชีวิตร่างกาย ของผู้อื่น 2….

read more

คำสอน …..ต่อ “ผู้มองเห็นความจริง จะเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์” ผู้ที่มองเห็นความจริง จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ ดังนี้….. ดังกล่าวก่อนมา การมองเห็นความจริงใน 4 สภาวการณ์ อันมี 1. ความจริงข้อใดที่เรารู้ เราก็มองเห็นชัดและมั่นใจว่าเรารู้ 2. ความจริงข้อใดที่เราไม่รู้ เราก็มองเห็นและยอมรับว่าเราไม่รู้ 3. ความจริงข้อใดที่ผู้อื่นรู้ เราก็มองเห็นและยอมรับว่าผู้อื่นรู้ 4. ความจริงข้อใดที่ผู้อื่นไม่รู้ เราก็มองเห็นและรู้ชัดว่าผู้อื่นไม่รู้ เหล่านี้ นับเป็นความจริงแท้ ด้วยเพราะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ว่าความจริงจะมีสภาวการณ์เช่นใด สำหรับผู้ที่มองเห็นความจริง รู้ชัดในความจริง และยึดมั่นในความจริง จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงความจริงสูงสุดได้ในที่สุด เหตุเป็นเพราะการมองเห็นความจริงเหล่านี้ เป็นการมองเห็นที่ปราศจากความขัดแย้งในตัวตนของผู้ที่มองเห็น และผู้ที่มองเห็นเช่นนี้ จะสามารถทำความจริงให้เป็นที่ปรากฎ และจะสามารถทำความจริงให้เจริญงอกงาม อีกทั้งยังจะสามารถถ่ายทอดแบ่งปันความจริงเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ดังฉะนี้ 1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ ความจริงข้อนี้…

read more

คำสอน …..ต่อ “อันความจริง มีสภาวการณ์เป็นเช่นไร?” อันความจริง ที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ เกี่ยวกับความจริงใน 4 สภาวการณ์ของคนแต่ละคน ดังนี้ 1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ 2. เป็นความจริงที่เราไม่รู้ แต่ผู้อื่นรู้ 3. เป็นความจริงที่เรารู้ แต่ผู้อื่นไม่รู้ 4. เป็นความจริงที่เราไม่รู้ และผู้อื่นก็ไม่รู้ และด้วยปัญญาในการมองเห็นของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน จึงทำให้ความจริงทั้งหลายต่างถูกมองเห็นและตีความแตกต่างกัน ดังนั้น ความจริงทั้ง 4 สภาวการณ์ จึงแยกย่อยออกมาเป็นอีก 4 สภาวการณ์ ดังนี้ 1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ โดยที่….. ข้อแรก ตัวเรามองเห็นว่า เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ ข้อสอง ตัวเรามองเห็นว่า…

read more

คำสอน …..ต่อ “ผู้มีความทุกข์ คือ ผู้อยู่ห่างไกลจากความดีและความจริง” ดังนี้….. ผู้ใดมีความทุกข์ ผู้นั้นคือ ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากความดีและความจริง และ หากผู้นั้นยิ่งมีความทุกข์มาก ผู้นั้นก็ยิ่งอยู่ห่างไกลจากความดีและความจริงมาก แต่….. หากผู้นั้นเข้าใกล้ความดีและความจริง ผู้นั้นก็จะมีความทุกข์น้อยลง น้อยลง และจะมีความสุขมากขึ้น มากขึ้น และ เมื่อผู้นั้นเข้าถึงความดีและความจริงอย่างสมบูรณ์กลมกลืน ผู้นั้นก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความดีและความจริง และผู้นั้นก็จะไม่มีความทุกข์ใดหลงเหลือเจือปนอยู่อีกเลย และนั่นคือ การเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ความดีและความจริง คืออะไร? ความดีและความจริง ในที่นี้ คือ….. “ความจริงอันประเสริฐสูงสุด” หรือที่เรียกว่า “สัจธรรม” และเรียกโดยย่อว่า “ธรรมะ” ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุดสำหรับชีวิตมนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้พยายามออกค้นหา จนกระทั่งค้นพบ และนำมาตรัสสอนแก่หมู่มวลชน เป็นพระธรรมที่มีการเผยแผ่สืบทอดโดยพระอริยสาวก มาอย่างยืนยาวจวบจนปัจจุบัน และผู้ที่สามารถเข้าถึงความดีและความจริง หรือสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ ผู้นั้นเรียกว่าเป็น…

read more

คำสอน …..ต่อ “ความทุกข์ คือ ความจริง ความจริง คือ ความทุกข์” ความทุกข์ คือ ความจริง และ ความจริง คือ ความทุกข์ ดังนี้ มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลก ล้วนแล้วแต่ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ต่าง ๆ อย่างมากมายเป็นปกติธรรมดา และเมื่อพบเจอความทุกข์ มนุษย์ทั้งหลายควรต้องรู้และเข้าใจว่า ความทุกข์ เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าเผชิญหน้า เพื่อจะได้รู้จัก ยอมรับ ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ คิดหาหนทาง จัดการแก้ไข ความทุกข์ให้ลุล่วง เพื่อก้าวข้ามผ่านพ้นความทุกข์ไป ในที่สุด แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า ผู้คนทั้งหลายในโลก ล้วนต่างไม่อยากประสบพบเจอกับความทุกข์ ทั้งนี้เป็นเพราะ ความทุกข์ทั้งหลายสะท้อนมาจากความจริงของชีวิต ที่ความจริงของชีวิตล้วนต่างเต็มไปด้วยความทุกข์ ที่เจ็บปวดและยากยิ่งต่อการทำใจยอมรับ ด้วยเหตุนี้…

read more