Skip to toolbar
www.avpschool.org คำสอน..... “ก่อนที่เราจะลงโทษใคร เราต้องให้โอกาสคนนั้นก่อน” ดังนี้….. เมื่อมีผู้ใดทำสิ่งที่ไม่ดี ที่เราไม่ชอบ ที่เราไม่ยอมรับ หรือที่เราไม่ต้องการ เราอาจมีอาการไม่พอใจ และมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้นั้น หลายหลากอาการลักษณะ ดังนี้เช่น ⁃ นิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ แต่มีความคิดลบหรืออคติอยู่ในใจ และอาจเอาไปพูดนินทาลับหลังให้เสียหาย หรือฟ้องร้องเพื่อเอาคืน หรือเอาไปประจานเพื่อให้อับอาย แทน ⁃ ใช้ท่าทีมึนตึงใส่ และหนีจาก ⁃ ตอบโต้ด้วยวาจาที่ไม่ดี ด้วยการพูดจาเหน็บแนม ถากถาง หรือด่าทอ ดุด่า ⁃ แสดงอาการประชดประชัน และอาจไปลงที่สิ่งของหรือคนอื่น ⁃ ทำร้าย ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อระบายความโกรธ อาจ ทุบตี ชกต่อย ยิงแทง... read more
www.avpschool.org คำสอน….. "การศึกษาที่แท้จริง คือ…....." ดังนี้….. การศึกษาที่แท้จริง คือ….. การศึกษา ที่สอนการ แก้ไขสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวตน ปลูกฝังนิสัยจิตใจที่ดี ให้มีความเมตตา กรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดผู้ใด อยู่ในโลกด้วยสติปัญญา ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา ไม่เป็นผู้โลภ ใช้ทรัพยากรของโลกพอเหมาะกับตัวเอง ไม่เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูง มีวิชาความรู้สามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำตนเป็นภาระของผู้อื่น พึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ อยู่ในโลกด้วยความไม่ประมาท อยู่ในชีวิตด้วยการไม่สร้างกรรมชั่ว แต่ด้วยการสร้างคุณงามความดี สั่งสมบุญบารมี หรืออริยทรัพย์ เพื่อเป็นเสบียงสำหรับชีวิตในอนาคตเบื้องหน้า และภพภูมิในชาติต่อไป แต่..... หากการศึกษาใด ไม่มีสาระแก่นสารในการบรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งเหล่านี้ การศึกษานั้นถือเป็นการศึกษาที่ผิดพลาด ถือเป็นการศึกษาที่ล้มเหลว ที่ต้องจัดการแก้ไข เพราะเป็นการศึกษาที่ลิดรอนสิทธิและทำลายโอกาสแห่งการสร้าง ที่ไม่ช่วยขัดเกลาจิตใจ แต่กลับส่งเสริมกิเลสในตัวคน ทำให้บุคคลเมื่อเติบโต นิยมการเปรียบเทียบแข่งขัน... read more