Skip to toolbar

คำสอน เรื่องการพัฒนาตนเอง….. “เมื่อเราเติบโตขึ้นหรือเมื่อเรามีอายุมากขึ้น เราต้องพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้น ซึ่งการพัฒนานี้ไม่ใช่เป็นการพัฒนาตามธรรมชาติหรือตามวัยที่เราแก่ขึ้น แต่เป็นการตั้งใจจงใจพัฒนาตน ด้วยการเสาะแสวงขวนขวายหาความรู้ ประสบการณ์ และโอกาส ให้ตนเองได้เกิดการพัฒนาในสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างสูงสุด เราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติตนทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเราจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างสูงสุด” “Determine to improve oneself to be better each day in every way to make this life the most valuable.”

read more