Skip to toolbar
คำสอน..... “ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา เพราะ ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ ดังนั้น หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ - หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี - หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี - หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี - หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี - หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้….. ผู้ที่มีปัญญา จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดี... read more
#####################################

คำสอน….. “วิกฤติโรคระบาด Covid-19 สอนอะไรเรา?” ดังนี้….. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุที่มาทั้งสิ้น….. การเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ เป็นเพราะมนุษย์ได้ล่วงล้ำความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ละเมิดความเป็นธรรมชาติของโลกและของสรรพสัตว์ ที่ทำให้มนุษย์ถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง และในครั้งนี้ มนุษย์ก็ได้รับการสอนอีกครั้งจากหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์ได้ถูกธรรมชาติสอนสั่งย้ำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า แต่มนุษย์ก็ยังไม่เคยที่จะเรียนรู้หรือเข็ดหลาบอย่างจริงจัง และในนามมนุษยชาติแม้เราเจ็บปวดแต่เราก็ยังไม่มีการหลาบจำ และยังคงจะประมาทและฝ่าฝืนธรรมชาติต่อไป แต่หากในครั้งนี้ มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ คิดหาหนทางแก้ไข โดยพยายามสืบสาวราวเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมองหาเหตุตามความเป็นจริง การเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงที่เป็นข้อคิดสติสอนใจในที่นี้….. 1. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้าย รังแก และฆ่าสัตว์ รวมถึงเลิกสนับสนุนการฆ่า คือ การกินเนื้อสัตว์ด้วย เพราะการละเมิดชีวิตสัตว์เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุเภทภัย อันเป็นผลของกรรมตามหลักของธรรมชาติ และในทำนองเดียวกัน การกินเนื้อสัตว์ก็เป็นการสร้างกรรมทางอ้อม อีกทั้งเป็นที่มาโดยตรงของการสะสมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพร่างกายด้วย 2. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง…

read more
#############################

คำสอน….. “วิกฤติโรคระบาด Covid-19 สอนอะไรเรา?” ดังนี้….. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุที่มาทั้งสิ้น….. การเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ เป็นเพราะมนุษย์ได้ล่วงล้ำความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ละเมิดความเป็นธรรมชาติของโลกและของสรรพสัตว์ ที่ทำให้มนุษย์ถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง และในครั้งนี้ มนุษย์ก็ได้รับการสอนอีกครั้งจากหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์ได้ถูกธรรมชาติสอนสั่งย้ำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า แต่มนุษย์ก็ยังไม่เคยที่จะเรียนรู้หรือเข็ดหลาบอย่างจริงจัง และในนามมนุษยชาติแม้เราเจ็บปวดแต่เราก็ยังไม่มีการหลาบจำ และยังคงจะประมาทและฝ่าฝืนธรรมชาติต่อไป แต่หากในครั้งนี้ มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ คิดหาหนทางแก้ไข โดยพยายามสืบสาวราวเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมองหาเหตุตามความเป็นจริง การเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงที่เป็นข้อคิดสติสอนใจในที่นี้….. 1. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้าย รังแก และฆ่าสัตว์ รวมถึงเลิกสนับสนุนการฆ่า คือ การกินเนื้อสัตว์ด้วย เพราะการละเมิดชีวิตสัตว์เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุเภทภัย อันเป็นผลของกรรมตามหลักของธรรมชาติ และในทำนองเดียวกัน การกินเนื้อสัตว์ก็เป็นการสร้างกรรมทางอ้อม อีกทั้งเป็นที่มาโดยตรงของการสะสมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพร่างกายด้วย 2. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง…

read more

“ความหวังอันสูงสุดของโลก…..” คำสอน….. ความหวังอันสูงสุดของโลก….. ดังนี้….. ทุกวันนี้ที่โลกมีปัญหา คือการพัฒนาตามกิเลสของมนุษย์ และมาในวันนี้ โลกจึงโหยหา “ผู้นำที่ดีมีปัญญา” ที่จะมาช่วยชี้นำมนุษย์ด้วยกัน ให้หยุดพัฒนาตามใจกิเลสของตนเอง และหันมาพัฒนาโลกใหม่ ที่สวนทาง สวนกระแส กับกิเลส คือ….. การพัฒนาให้มนุษย์ มีการฝักใฝ่และใฝ่หา “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ด้วยหัวใจ ด้วยความหวัง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ตัวเองได้ถูกปลูกฝังให้เจริญยิ่งขึ้นไป ใน จิตสำนึก จิตใจ จิตวิญญาณ ตัวตน เพื่อช่วย ฟื้นคืนโลก และ ฟื้นคืนชีวิต ให้กับตัวมนุษย์เอง และสุดท้าย….. นี่คือ ความหวังอันสูงสุด ของโลก และนี่คือ ความหวังอันสูงสุด…

read more

คำสอน….. “ผู้คนมีปัญหาขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน” ดังนี้ สาเหตุที่ผู้คนมีปัญหาการขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน และ 3 สิ่งที่ว่านี้ คือ “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่แต่ละคน มีไม่เหมือนกัน มีไม่เท่ากัน จึงทำให้คน คิดต่าง พูดต่าง ทำต่าง และทำให้ผู้คนเกิดปัญหากัน เพราะ….. – ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองรู้มากกว่า รู้ดีกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความรู้ต่างกัน – ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความดีต่างกัน – ต่างคน…

read more

คำสอน….. “ก่อนที่เราจะลงโทษใคร เราต้องให้โอกาสคนนั้นก่อน” ดังนี้….. เมื่อมีผู้ใดทำสิ่งที่ไม่ดี ที่เราไม่ชอบ ที่เราไม่ยอมรับ หรือที่เราไม่ต้องการ เราอาจมีอาการไม่พอใจ และมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้นั้น หลายหลากอาการลักษณะ ดังนี้เช่น ⁃ นิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ แต่มีความคิดลบหรืออคติอยู่ในใจ และอาจเอาไปพูดนินทาลับหลังให้เสียหาย หรือฟ้องร้องเพื่อเอาคืน หรือเอาไปประจานเพื่อให้อับอาย แทน ⁃ ใช้ท่าทีมึนตึงใส่ และหนีจาก ⁃ ตอบโต้ด้วยวาจาที่ไม่ดี ด้วยการพูดจาเหน็บแนม ถากถาง หรือด่าทอ ดุด่า ⁃ แสดงอาการประชดประชัน และอาจไปลงที่สิ่งของหรือคนอื่น ⁃ ทำร้าย ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อระบายความโกรธ อาจ ทุบตี ชกต่อย ยิงแทง หรือวิธีการอื่น ⁃…

read more

คำสอน….. “มันไม่สำคัญว่า เรามีอะไร แต่มันสำคัญว่า เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี“ ดังนี้….. มันไม่สำคัญว่า เรามีอะไร แต่มันสำคัญว่า เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี หรือไม่ ต่างหาก เพราะ….. แม้เราอาจไม่มี มากมาย แม้เราอาจไม่มี ทุกอย่าง แม้เราอาจไม่มี ในทุกที่ แม้เราอาจไม่มี ในทุกเวลา แม้เราอาจไม่มี ในทุกโอกาส แต่….. เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราได้ เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราใช้ เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรากิน เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราอยู่ ทั้งนี้เพราะ….. เมื่อเราเห็นคุณค่าในสิ่งใด เราจะมองสิ่งนั้น ด้วยความสุข เราจะมองสิ่งนั้น ด้วยความยินดี…

read more

คำสอน….. การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ดังนี้….. การพัฒนาคนที่ถูกต้องถูกทาง คือ การสอนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คน ปรับเปลี่ยนความคิด ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ….. ต้นเหตุที่เป็นเบื้องหลังที่มาของความเป็นไปของคนทุกคน ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นต้นเหตุหลัก คือ “ความคิด” “ความคิด” เป็นตัวนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่งความคิดมีอิทธิพลสูงสุดในการนำคนไปสู่ ความตกต่ำลง หรือ ความเจริญขึ้น ทั้งนี้เพราะ….. ความคิด นำพา คำพูด ความคิด นำพา การกระทำ ความคิด นำพา พฤติกรรม ความคิด นำพา นิสัย ความคิด นำพา ตัวตน และ…

read more

คำสอน “ชีวิตคือ การต่อสู้กับการพัฒนาตนเอง” ดังนี้….. ชีวิต คือ การต่อสู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สำคัญ นั่นคือ การต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะตัวเอง ในการพัฒนาตัวเอง หรือในการทำให้ตัวเราเองนั้นดีขึ้น ทั้งนี้เพราะ สาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่คือ การพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรมความดีประดับตน มีคุณธรรมความดีเป็นตัวตน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่นับเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริง คุณธรรมความดี คืออะไร? อันคุณธรรมความดีนั้น มีมากมายหลายระดับ ทั้งเป็นคุณธรรมความดีชนิดที่สามารถรู้เห็นได้โดยคนภายนอกจากการแสดงออก และทั้งเป็นคุณธรรมความดีที่ดำรงตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจ ที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัสรับรู้ได้โดยง่าย โดยคุณธรรมความดีทั้งสองส่วน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกชีวิตจะต้องสร้างให้งอกงามขึ้น เก็บเกี่ยวและสั่งสมให้ได้มากที่สุดในชีวิตของแต่ละคน คุณธรรมความดีมีต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ เช่น ความเมตตากรุณา ความเสียสละมีน้ำใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความไม่ท้อแท้ย่อท้อ ความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์จริงใจ ความซื่อตรงสุจริต…

read more
#############################

คำสอน….. “ผลสำเร็จของชีวิต จักวัดได้ด้วย การมีความสุขของผู้คนในชีวิต ฉันใด ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา จักวัดได้ด้วย การมีความสุขของนักเรียนในการเรียน ฉันนั้น” ดังนี้….. ผลสำเร็จของชีวิต จักต้องวัดด้วย การมีความสุขของผู้คน มิใช่ ทรัพย์สินตำแหน่งลาภยศ ที่ได้มาจากการแก่งแย่งช่วงชิงกัน และ ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา จักต้องวัดด้วย การมีความสุขของนักเรียน มิใช่ เกรดคะแนนความรู้ความสามารถ ที่ได้มาจากการสอบเปรียบเทียบแข่งขันกัน เพราะ…. ไม่ว่าจะเป็น เงินทองตำแหน่งลาภยศที่ได้มาในชีวิต หรือ เกรดคะแนนความรู้ความสามารถที่ได้มาในการเรียน จักต้องเป็น ‘ผลลัพธ์ของความสุข’ มิใช่ ‘ต้นเหตุของความสุข’ แต่เมื่อผู้คนทั้งหลายในโลกไม่เข้าใจ ที่กลับคิดว่า การมีเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศจะนำมาซึ่งความสุข ผู้คนในโลกจึงคิดแก่งแย่งช่วงชิงไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านั้นกัน ทั้งที่หารู้ไม่ว่า วิถีของการได้มาด้วยการแก่งแย่งช่วงชิงไขว่คว้าหาวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของนอกกายนั้น กลับกลายเป็นบ่อนทำลายความสุขและตัวตนที่ดีของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย และในทางตรงกันข้าม หากผู้คนเลือกเป้าหมายของชีวิตที่…

read more