Skip to toolbar
คำสอน..... “ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา เพราะ ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ ดังนั้น หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ - หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี - หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี - หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี - หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี - หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้….. ผู้ที่มีปัญญา จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดี... read more
#####################################
คำสอน..... “ผู้คนมีปัญหาขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน” ดังนี้ สาเหตุที่ผู้คนมีปัญหาการขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน และ 3 สิ่งที่ว่านี้ คือ "ความรู้ ความดี ความจริง" ที่แต่ละคน มีไม่เหมือนกัน มีไม่เท่ากัน จึงทำให้คน คิดต่าง พูดต่าง ทำต่าง และทำให้ผู้คนเกิดปัญหากัน เพราะ..... - ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองรู้มากกว่า รู้ดีกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความรู้ต่างกัน - ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความดีต่างกัน - ต่างคน... read more
#############################