Skip to toolbar
คำสอน..... “ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา เพราะ ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ ดังนั้น หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ - หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี - หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี - หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี - หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี - หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้….. ผู้ที่มีปัญญา จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดี... read more
#####################################

www.avpschool.org “ความหวังอันสูงสุดของโลก..…” คำสอน….. ความหวังอันสูงสุดของโลก….. ดังนี้….. ทุกวันนี้ที่โลกมีปัญหา คือการพัฒนาตามกิเลสของมนุษย์ และมาในวันนี้ โลกจึงโหยหา “ผู้นำที่ดีมีปัญญา” ที่จะมาช่วยชี้นำมนุษย์ด้วยกัน ให้หยุดพัฒนาตามใจกิเลสของตนเอง และหันมาพัฒนาโลกใหม่ ที่สวนทาง สวนกระแส กับกิเลส คือ….. การพัฒนาให้มนุษย์ มีการฝักใฝ่และใฝ่หา “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ด้วยหัวใจ ด้วยความหวัง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ตัวเองได้ถูกปลูกฝังให้เจริญยิ่งขึ้นไป ใน จิตสำนึก จิตใจ จิตวิญญาณ ตัวตน เพื่อช่วย ฟื้นคืนโลก และ ฟื้นคืนชีวิต ให้กับตัวมนุษย์เอง และสุดท้าย….. นี่คือ ความหวังอันสูงสุด ของโลก และนี่คือ…

read more

“ความหวังอันสูงสุดของโลก…..” คำสอน….. ความหวังอันสูงสุดของโลก….. ดังนี้….. ทุกวันนี้ที่โลกมีปัญหา คือการพัฒนาตามกิเลสของมนุษย์ และมาในวันนี้ โลกจึงโหยหา “ผู้นำที่ดีมีปัญญา” ที่จะมาช่วยชี้นำมนุษย์ด้วยกัน ให้หยุดพัฒนาตามใจกิเลสของตนเอง และหันมาพัฒนาโลกใหม่ ที่สวนทาง สวนกระแส กับกิเลส คือ….. การพัฒนาให้มนุษย์ มีการฝักใฝ่และใฝ่หา “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ด้วยหัวใจ ด้วยความหวัง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ตัวเองได้ถูกปลูกฝังให้เจริญยิ่งขึ้นไป ใน จิตสำนึก จิตใจ จิตวิญญาณ ตัวตน เพื่อช่วย ฟื้นคืนโลก และ ฟื้นคืนชีวิต ให้กับตัวมนุษย์เอง และสุดท้าย….. นี่คือ ความหวังอันสูงสุด ของโลก และนี่คือ ความหวังอันสูงสุด…

read more
www.avpschool.org คำสอน..... “ก่อนที่เราจะลงโทษใคร เราต้องให้โอกาสคนนั้นก่อน” ดังนี้….. เมื่อมีผู้ใดทำสิ่งที่ไม่ดี ที่เราไม่ชอบ ที่เราไม่ยอมรับ หรือที่เราไม่ต้องการ เราอาจมีอาการไม่พอใจ และมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้นั้น หลายหลากอาการลักษณะ ดังนี้เช่น ⁃ นิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ แต่มีความคิดลบหรืออคติอยู่ในใจ และอาจเอาไปพูดนินทาลับหลังให้เสียหาย หรือฟ้องร้องเพื่อเอาคืน หรือเอาไปประจานเพื่อให้อับอาย แทน ⁃ ใช้ท่าทีมึนตึงใส่ และหนีจาก ⁃ ตอบโต้ด้วยวาจาที่ไม่ดี ด้วยการพูดจาเหน็บแนม ถากถาง หรือด่าทอ ดุด่า ⁃ แสดงอาการประชดประชัน และอาจไปลงที่สิ่งของหรือคนอื่น ⁃ ทำร้าย ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อระบายความโกรธ อาจ ทุบตี ชกต่อย ยิงแทง... read more

คำสอน….. “ก่อนที่เราจะลงโทษใคร เราต้องให้โอกาสคนนั้นก่อน” ดังนี้….. เมื่อมีผู้ใดทำสิ่งที่ไม่ดี ที่เราไม่ชอบ ที่เราไม่ยอมรับ หรือที่เราไม่ต้องการ เราอาจมีอาการไม่พอใจ และมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้นั้น หลายหลากอาการลักษณะ ดังนี้เช่น ⁃ นิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ แต่มีความคิดลบหรืออคติอยู่ในใจ และอาจเอาไปพูดนินทาลับหลังให้เสียหาย หรือฟ้องร้องเพื่อเอาคืน หรือเอาไปประจานเพื่อให้อับอาย แทน ⁃ ใช้ท่าทีมึนตึงใส่ และหนีจาก ⁃ ตอบโต้ด้วยวาจาที่ไม่ดี ด้วยการพูดจาเหน็บแนม ถากถาง หรือด่าทอ ดุด่า ⁃ แสดงอาการประชดประชัน และอาจไปลงที่สิ่งของหรือคนอื่น ⁃ ทำร้าย ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อระบายความโกรธ อาจ ทุบตี ชกต่อย ยิงแทง หรือวิธีการอื่น ⁃…

read more

คำสอน….. “มันไม่สำคัญว่า เรามีอะไร แต่มันสำคัญว่า เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี“ ดังนี้….. มันไม่สำคัญว่า เรามีอะไร แต่มันสำคัญว่า เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี หรือไม่ ต่างหาก เพราะ….. แม้เราอาจไม่มี มากมาย แม้เราอาจไม่มี ทุกอย่าง แม้เราอาจไม่มี ในทุกที่ แม้เราอาจไม่มี ในทุกเวลา แม้เราอาจไม่มี ในทุกโอกาส แต่….. เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราได้ เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราใช้ เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรากิน เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราอยู่ ทั้งนี้เพราะ….. เมื่อเราเห็นคุณค่าในสิ่งใด เราจะมองสิ่งนั้น ด้วยความสุข เราจะมองสิ่งนั้น ด้วยความยินดี…

read more
www.avpschool.org คำสอน….. "การศึกษาที่แท้จริง คือ…....." ดังนี้….. การศึกษาที่แท้จริง คือ….. การศึกษา ที่สอนการ แก้ไขสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวตน ปลูกฝังนิสัยจิตใจที่ดี ให้มีความเมตตา กรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดผู้ใด อยู่ในโลกด้วยสติปัญญา ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา ไม่เป็นผู้โลภ ใช้ทรัพยากรของโลกพอเหมาะกับตัวเอง ไม่เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูง มีวิชาความรู้สามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำตนเป็นภาระของผู้อื่น พึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ อยู่ในโลกด้วยความไม่ประมาท อยู่ในชีวิตด้วยการไม่สร้างกรรมชั่ว แต่ด้วยการสร้างคุณงามความดี สั่งสมบุญบารมี หรืออริยทรัพย์ เพื่อเป็นเสบียงสำหรับชีวิตในอนาคตเบื้องหน้า และภพภูมิในชาติต่อไป แต่..... หากการศึกษาใด ไม่มีสาระแก่นสารในการบรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งเหล่านี้ การศึกษานั้นถือเป็นการศึกษาที่ผิดพลาด ถือเป็นการศึกษาที่ล้มเหลว ที่ต้องจัดการแก้ไข เพราะเป็นการศึกษาที่ลิดรอนสิทธิและทำลายโอกาสแห่งการสร้าง ที่ไม่ช่วยขัดเกลาจิตใจ แต่กลับส่งเสริมกิเลสในตัวคน ทำให้บุคคลเมื่อเติบโต นิยมการเปรียบเทียบแข่งขัน... read more
www.avpschool.org คำสอน..... “จงนำพาชีวิตด้วย สติปัญญา” ดังนี้..... เราจงนำพาชีวิตของเราด้วย สติปัญญา เพราะ สติปัญญา จะนำพาชีวิตของเรา ให้อยู่รอดปลอดภัย สติปัญญา ในที่นี้ หมายถึง..... - การมีสัมมาสติ หรือการระลึกรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่ง..... ดีหรือไม่ดี ถูกหรือไม่ถูก ควรหรือไม่ควร จริงหรือไม่จริง และเจริญหรือไม่เจริญ - บนหลักของสัมมาทิฐิ หรือการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง - ด้วยการเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป หรือการพินิจพิจารณาหาเหตุและผลตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง ให้ละเอียดลึกซึ้งแยบยลยิ่งขึ้นไป เมื่อเราประคองชีวิตของเราด้วยสติปัญญา สติปัญญาก็จะปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ให้มีเหตุแห่งความเสี่ยงจากภัยอันตรายนานับประการ ที่อาจเกิดขึ้นกับเราทาง ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้น..... ขอให้เราจงพึงสำรวมระวัง กาย วาจา ใจ ด้วยสติปัญญา ในการเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือสิ่งใด... read more

คำสอน….. การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ดังนี้….. การพัฒนาคนที่ถูกต้องถูกทาง คือ การสอนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คน ปรับเปลี่ยนความคิด ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ….. ต้นเหตุที่เป็นเบื้องหลังที่มาของความเป็นไปของคนทุกคน ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นต้นเหตุหลัก คือ “ความคิด” “ความคิด” เป็นตัวนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่งความคิดมีอิทธิพลสูงสุดในการนำคนไปสู่ ความตกต่ำลง หรือ ความเจริญขึ้น ทั้งนี้เพราะ….. ความคิด นำพา คำพูด ความคิด นำพา การกระทำ ความคิด นำพา พฤติกรรม ความคิด นำพา นิสัย ความคิด นำพา ตัวตน และ…

read more
โรงเรียนในฝันที่มีจริง..... ที่สุดของการเรียนรู้และการพัฒนาที่แท้จริง เสริมสร้างเด็กนักเรียนเต็มศักยภาพ 5 ด้าน ให้เป็นเด็ก ฉลาด เก่ง งาม ดี มีคุณค่า และมีความสุข ด้วยความรู้ ความดี และความจริง..... เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เฉพาะอยู่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 19 คน Tel. 039 433011, 089 0433011, 097 9781181 www.avpschool.org   read more