Skip to toolbar
คำสอน..... “ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา เพราะ ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ ดังนั้น หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ - หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี - หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี - หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี - หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี - หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้….. ผู้ที่มีปัญญา จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดี... read more
#####################################

คำสอน….. “วิกฤติโรคระบาด Covid-19 สอนอะไรเรา?” ดังนี้….. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุที่มาทั้งสิ้น….. การเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ เป็นเพราะมนุษย์ได้ล่วงล้ำความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ละเมิดความเป็นธรรมชาติของโลกและของสรรพสัตว์ ที่ทำให้มนุษย์ถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง และในครั้งนี้ มนุษย์ก็ได้รับการสอนอีกครั้งจากหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์ได้ถูกธรรมชาติสอนสั่งย้ำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า แต่มนุษย์ก็ยังไม่เคยที่จะเรียนรู้หรือเข็ดหลาบอย่างจริงจัง และในนามมนุษยชาติแม้เราเจ็บปวดแต่เราก็ยังไม่มีการหลาบจำ และยังคงจะประมาทและฝ่าฝืนธรรมชาติต่อไป แต่หากในครั้งนี้ มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ คิดหาหนทางแก้ไข โดยพยายามสืบสาวราวเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมองหาเหตุตามความเป็นจริง การเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงที่เป็นข้อคิดสติสอนใจในที่นี้….. 1. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้าย รังแก และฆ่าสัตว์ รวมถึงเลิกสนับสนุนการฆ่า คือ การกินเนื้อสัตว์ด้วย เพราะการละเมิดชีวิตสัตว์เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุเภทภัย อันเป็นผลของกรรมตามหลักของธรรมชาติ และในทำนองเดียวกัน การกินเนื้อสัตว์ก็เป็นการสร้างกรรมทางอ้อม อีกทั้งเป็นที่มาโดยตรงของการสะสมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพร่างกายด้วย 2. สอนให้มนุษย์จงเลิกทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง…

read more
#############################