Skip to toolbar

www.avpschool.org คำสอน….. “ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา” ดังนี้….. ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา เพราะ ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ ดังนั้น หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ – หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี – หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี – หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี – หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี – หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้….. ผู้ที่มีปัญญา…

read more
www.avpschool.org คำสอน..... “สำคัญกว่า ความรู้ความสามารถ คือ ความดี” ดังนี้..... ความรู้ คือ ข้อมูลความจริงใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น คน สัตว์ พืช หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสามารถ คือ การแสดงออกของบุคคลที่ได้นำเอาความรู้ความเข้าใจของตนมาประยุกต์ใช้ผนวกกับศักยภาพที่มีอยู่ในตัว ซึ่ง..... เป้าหมายของการมีความรู้ ที่บุคคลได้ทำการศึกษาเล่าเรียนค้นพบ และเป้าหมายของการมีความสามารถ ที่บุคคลได้ทำการฝึกฝนพัฒนา ให้เกิดขึ้นในตนนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนและผู้อื่น แต่เพียงอย่างเดียว โดย..... หากบุคคลใดไม่มีความดี บุคคลนั้นจะนำความรู้หรือความสามารถของตน ไปใช้อย่างผิดเป้าหมาย กล่าวคือ จะนำความรู้ความสามารถไปทำร้ายให้โทษผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แทนการนำไปสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น ซึ่งก็เป็นการสร้างคุณงามความดีบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตน ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้........ read more
###########################
  www.avpschool.org คำสอน..... ดังนี้..... ต้นเหตุของความเจริญ คือ ความดี และ เมื่อสร้างความดีไว้พร้อมแล้ว ความเจริญก็จะตามมา ดังนั้น ในการพัฒนาตนเอง เราจึงต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตัวตนของเราก่อน ซึ่งเมื่อเราสร้างความดีไว้พร้อมแล้ว ความเจริญก็จะตามมาเอง ความดี คืออะไร? ความดี ที่เรากล่าวถึงในที่นี้ หมายความถึง คุณงามความดี ที่ครอบคลุมทุกส่วนของคุณสมบัติของคุณธรรมความดี ที่เป็นคุณลักษณะสำคัญ ทั้งในขั้นหยาบที่เป็นพื้นฐาน และในขั้นละเอียดที่สูงขึ้น ดังต่อไปนี้ เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นพยายาม ความอดทนอดกลั้น ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความรักและเข้าใจในผู้อื่น ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวทิตา ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความเกรงใจ ใส่ใจ และนึกถึงผู้อื่น การนึกถึงและให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม... read more
www.avpschool.org การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ดังนี้..... การพัฒนาคนที่ถูกต้องถูกทาง คือ การสอนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คน ปรับเปลี่ยนความคิด ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ..... ต้นเหตุที่เป็นเบื้องหลังที่มาของความเป็นไปของคนทุกคน ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นต้นเหตุหลัก คือ “ความคิด” “ความคิด” เป็นตัวนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่งความคิดมีอิทธิพลสูงสุดในการนำคนไปสู่ ความตกต่ำลง หรือ ความเจริญขึ้น ทั้งนี้เพราะ..... ความคิด นำพา คำพูด ความคิด นำพา การกระทำ ความคิด นำพา พฤติกรรม ความคิด นำพา นิสัย ความคิด นำพา... read more
www.avpschool.org คำสอน..... “สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ความคิดในหัวตัวเอง” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งใดในโลกน่ากลัวยิ่งไปกว่า “ความคิดในหัวของเราเอง” เพราะ..... ความคิดที่อยู่ในหัวของเรานั้น สามารถกำหนดชีวิตชะตากรรมให้กับเจ้าของความคิดได้อย่างทรงพลัง เหตุเพราะ ความคิดของเรานั้นสามารถชี้ให้เรา เจริญหรือตกต่ำ สุขหรือทุกข์ หรือแม้กระทั่งสามารถชี้ ความเป็นหรือความตาย ให้กับเราได้ ดังนั้น..... สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดในหัวของเรา ที่เราจะต้องมั่นใจให้ได้ว่า ความคิดของเรานั้นจักเป็นความคิดที่ดีแต่เพียงเท่านั้น เพราะความคิดที่ดีจะบันดาลความสุขความสบายใจให้กับผู้คิด ในขณะที่ความคิดไม่ดี ความคิดแนวลบ ความคิดที่มีอคติ จะนำพาให้เกิดความทุกข์ และ เมื่อวันหนึ่งวันใด ที่เราต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหา หรือร่างกายอ่อนแออ่อนล้าลง หมดเรี่ยวแรง เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อนั้นความคิดที่ไม่ดีจะครอบงำเล่นงานเราอย่างไม่มีชิ้นดี ด้วยเหตุนี้..... สิ่งที่เราควรต้องฝึกฝนขณะยังเยาว์วัย หรือขณะที่เรายังมีกำลังวังชา มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้ชีวิต คือ หมั่นสร้างสั่งสมความคิดที่ดี ที่เป็นความคิดที่อยู่ในกรอบของความดี ความถูกต้อง... read more

คำสอน “ชีวิตคือ การต่อสู้กับการพัฒนาตนเอง” ดังนี้….. ชีวิต คือ การต่อสู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สำคัญ นั่นคือ การต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะตัวเอง ในการพัฒนาตัวเอง หรือในการทำให้ตัวเราเองนั้นดีขึ้น ทั้งนี้เพราะ สาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่คือ การพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรมความดีประดับตน มีคุณธรรมความดีเป็นตัวตน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่นับเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริง คุณธรรมความดี คืออะไร? อันคุณธรรมความดีนั้น มีมากมายหลายระดับ ทั้งเป็นคุณธรรมความดีชนิดที่สามารถรู้เห็นได้โดยคนภายนอกจากการแสดงออก และทั้งเป็นคุณธรรมความดีที่ดำรงตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจ ที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัสรับรู้ได้โดยง่าย โดยคุณธรรมความดีทั้งสองส่วน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกชีวิตจะต้องสร้างให้งอกงามขึ้น เก็บเกี่ยวและสั่งสมให้ได้มากที่สุดในชีวิตของแต่ละคน คุณธรรมความดีมีต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ เช่น ความเมตตากรุณา ความเสียสละมีน้ำใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความไม่ท้อแท้ย่อท้อ ความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์จริงใจ ความซื่อตรงสุจริต…

read more
#############################

คำสอน….. “หนทางสู่ความสุข ด้วยการสร้างเหตุ 5 ประการ” ดังนี้….. ในการนำตนเองสู่การมีความสุข อาจมีหนทางมากมาย แต่การมีความสุขที่จีรังยั่งยืน กลับหาใช่ “การได้มา” แต่คือ “การละไป” ในที่นี้ เราจะกล่าวถึง หนทางสู่การมีความสุข ด้วยการสร้างเหตุแห่งการละวาง ที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ี 1. การละวางจากกรรม 2. การละวางจากโรค 3. การละวางจากภัยอันตราย 4. การละวางจากความทุกข์ในผู้คน 5. การละวางจากความทุกข์ในการดำรงชีพ ประการที่หนึ่ง การละวางจากกรรม เพื่อการปลอดกรรม ด้วยการ ไม่ละเมิดผู้อื่นทางกายวาจาใจ ดังนี้ 1. ไม่ละเมิด ชีวิตร่างกาย ของผู้อื่น 2….

read more

คำสอน …..ต่อ “ผู้มองเห็นความจริง จะเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์” ผู้ที่มองเห็นความจริง จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ ดังนี้….. ดังกล่าวก่อนมา การมองเห็นความจริงใน 4 สภาวการณ์ อันมี 1. ความจริงข้อใดที่เรารู้ เราก็มองเห็นชัดและมั่นใจว่าเรารู้ 2. ความจริงข้อใดที่เราไม่รู้ เราก็มองเห็นและยอมรับว่าเราไม่รู้ 3. ความจริงข้อใดที่ผู้อื่นรู้ เราก็มองเห็นและยอมรับว่าผู้อื่นรู้ 4. ความจริงข้อใดที่ผู้อื่นไม่รู้ เราก็มองเห็นและรู้ชัดว่าผู้อื่นไม่รู้ เหล่านี้ นับเป็นความจริงแท้ ด้วยเพราะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ว่าความจริงจะมีสภาวการณ์เช่นใด สำหรับผู้ที่มองเห็นความจริง รู้ชัดในความจริง และยึดมั่นในความจริง จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงความจริงสูงสุดได้ในที่สุด เหตุเป็นเพราะการมองเห็นความจริงเหล่านี้ เป็นการมองเห็นที่ปราศจากความขัดแย้งในตัวตนของผู้ที่มองเห็น และผู้ที่มองเห็นเช่นนี้ จะสามารถทำความจริงให้เป็นที่ปรากฎ และจะสามารถทำความจริงให้เจริญงอกงาม อีกทั้งยังจะสามารถถ่ายทอดแบ่งปันความจริงเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ดังฉะนี้ 1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ ความจริงข้อนี้…

read more

คำสอน….. “ ความสุขที่แท้จริง คือ ‘อิสรภาพ’ ไม่ใช่ ‘ความสำเร็จ’ หรือ ‘ความสมหวัง’ ” ดังนี้ การมีความสุขที่แท้จริง มาจาก การมีอิสรภาพ ไม่ใช่ การประสบกับความสำเร็จ หรือ การพบกับความสมหวัง อิสรภาพ คือ การสามารถพึ่งพาตนเอง โดยไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้ตัวเองเกิดความสุขใจ ความสบายใจ ความมั่นใจ ความภูมิใจ ความอบอุ่นใจ หรือความวางใจ ผู้ที่มีอิสรภาพ คือ ผู้ที่สามารถดำรงอยู่กับตัวเองด้วยการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในตัวเอง โดยสามารถให้กำลังใจกับตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง มีความรักในตนเอง มั่นใจในตนเอง ภูมิใจในตนเอง และมีความมั่นคงในตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาหรืออิงอาศัยใครอื่นหรือสิ่งอื่นเพื่อให้เกิดความสุขใจ ความสบายใจ ความมั่นใจ ความภูมิใจ ความอบอุ่นใจ…

read more

คำสอน: “สิ่งที่ดี ไม่ได้เป็นไปหรือได้มา ได้โดยง่าย หากเราอยากเป็นอยากได้ ต้องอดทนฝึกฝนเอา” ดังนี้….. สิ่งที่ดี ในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นบุคคลที่ดีมีคุณค่า ประดับด้วยคุณลักษณะสมบัติที่ดี ประกอบด้วยคุณธรรมความดีงาม สิ่งที่ดี ทุกคนต่างอยากได้ อยากเป็น อยากมี แต่สิ่งที่ดีไม่ใช่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้โดยง่าย ทุกคนล้วนต่างต้องสร้างเอาเองด้วยตัวเองทั้งสิ้น หากเราอยากได้ อยากเป็น อยากมี เราต้องฝักใฝ่ขวนขวาย ต่อสู้ดิ้นรน ฝึกฝนอดทน สร้างเอาเอง หามาเอง เริ่มจากการเห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า จากนั้นก็ทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ่งนั้นบังเกิดผลในตัวเราในที่สุด คุณลักษณะสมบัติที่ดี คุณธรรมความดีงาม ที่เราควรให้ความสำคัญ ที่เราควรเห็นประโยชน์ และรีบสร้างให้บังเกิดในตัวเรา มีมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น – ความขยันหมั่นเพียร – ฝึกฝน…

read more