Skip to toolbar
คำสอน..... “ผู้คนมีปัญหาขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน” ดังนี้ สาเหตุที่ผู้คนมีปัญหาการขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน และ 3 สิ่งที่ว่านี้ คือ "ความรู้ ความดี ความจริง" ที่แต่ละคน มีไม่เหมือนกัน มีไม่เท่ากัน จึงทำให้คน คิดต่าง พูดต่าง ทำต่าง และทำให้ผู้คนเกิดปัญหากัน เพราะ..... - ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองรู้มากกว่า รู้ดีกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความรู้ต่างกัน - ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความดีต่างกัน - ต่างคน... read more
#############################