Skip to toolbar
www.avpschool.org คำสอน..... “สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ความคิดในหัวตัวเอง” ดังนี้..... ไม่มีสิ่งใดในโลกน่ากลัวยิ่งไปกว่า “ความคิดในหัวของเราเอง” เพราะ..... ความคิดที่อยู่ในหัวของเรานั้น สามารถกำหนดชีวิตชะตากรรมให้กับเจ้าของความคิดได้อย่างทรงพลัง เหตุเพราะ ความคิดของเรานั้นสามารถชี้ให้เรา เจริญหรือตกต่ำ สุขหรือทุกข์ หรือแม้กระทั่งสามารถชี้ ความเป็นหรือความตาย ให้กับเราได้ ดังนั้น..... สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดในหัวของเรา ที่เราจะต้องมั่นใจให้ได้ว่า ความคิดของเรานั้นจักเป็นความคิดที่ดีแต่เพียงเท่านั้น เพราะความคิดที่ดีจะบันดาลความสุขความสบายใจให้กับผู้คิด ในขณะที่ความคิดไม่ดี ความคิดแนวลบ ความคิดที่มีอคติ จะนำพาให้เกิดความทุกข์ และ เมื่อวันหนึ่งวันใด ที่เราต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหา หรือร่างกายอ่อนแออ่อนล้าลง หมดเรี่ยวแรง เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อนั้นความคิดที่ไม่ดีจะครอบงำเล่นงานเราอย่างไม่มีชิ้นดี ด้วยเหตุนี้..... สิ่งที่เราควรต้องฝึกฝนขณะยังเยาว์วัย หรือขณะที่เรายังมีกำลังวังชา มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้ชีวิต คือ หมั่นสร้างสั่งสมความคิดที่ดี ที่เป็นความคิดที่อยู่ในกรอบของความดี ความถูกต้อง... read more