Skip to toolbar

www.avpschool.org สถาบันอริยวิจิตรบัณฑิตย์แห่งอนาคต….. ปัญหา….. เป็นที่พูดคุยหรือถกเถียงกันอย่างมากมาย เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ ที่มนุษย์มีการทำร้ายกัน ละเมิดกัน ห้ำหั่นฆ่าแกงกัน ทำลายล้างกัน คดโกงเอาเปรียบกัน ดูถูกเหยียดหยามกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ฯลฯ หลายหลากรูปแบบ นั้น ว่า….. ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหน? และ เราจะจัดการแก้ไขปัญหากันอย่างไร? ต้นเหตุ….. เป็นเพราะ มนุษย์ไม่ได้ถูกสอน ไม่ได้ถูกปลูกฝัง จิตสำนึกในวัยเด็กและในวัยเรียนรู้ ให้รักกัน เมตตากัน เป็นห่วงกัน เอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงคุณค่าดีดีของชีวิต อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นรูปธรรม และอย่างจริงจัง หนทางการแก้ไข….. ซึ่งหากระบบการศึกษาของโลกให้ความสำคัญ และมีผู้นำที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างใหม่ให้กับโลก ด้วยการสร้างค่านิยม เปลี่ยนแปลงวิถี และเป้าหมายของมนุษย์ สู่ความจริงที่ถูกต้อง…

read more
www.avpschool.org คำสอน..... “จงนำพาชีวิตด้วย สติปัญญา” ดังนี้..... เราจงนำพาชีวิตของเราด้วย สติปัญญา เพราะ สติปัญญา จะนำพาชีวิตของเรา ให้อยู่รอดปลอดภัย สติปัญญา ในที่นี้ หมายถึง..... - การมีสัมมาสติ หรือการระลึกรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่ง..... ดีหรือไม่ดี ถูกหรือไม่ถูก ควรหรือไม่ควร จริงหรือไม่จริง และเจริญหรือไม่เจริญ - บนหลักของสัมมาทิฐิ หรือการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง - ด้วยการเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป หรือการพินิจพิจารณาหาเหตุและผลตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง ให้ละเอียดลึกซึ้งแยบยลยิ่งขึ้นไป เมื่อเราประคองชีวิตของเราด้วยสติปัญญา สติปัญญาก็จะปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ให้มีเหตุแห่งความเสี่ยงจากภัยอันตรายนานับประการ ที่อาจเกิดขึ้นกับเราทาง ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้น..... ขอให้เราจงพึงสำรวมระวัง กาย วาจา ใจ ด้วยสติปัญญา ในการเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือสิ่งใด... read more