logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์   ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญ คือ การพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 • การพัฒนาสมรรถนะพิเศษ 5 ข้อ
 1. การใฝ่รู้
  คือ การมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ ศิลปะวิชาการหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน การดำเนินชีวิต การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
 2. การใฝ่คิด
  คือ การมีวิจารณญาณที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้เห็นหรือได้ฟังและสรุปเรื่องตามเหตุและหลักความเป็นจริง โดยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนโดยผู้อื่นหรืออคติส่วนตน
 3. การใฝ่ดี
  คือ การแยกแยะสิ่งที่ดีมีประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่ดีมีโทษ โดยยึดหลักศีลธรรม คุณธรรมไม่หลงไปกับกระแสสังคมส่วนใหญ่หรือค่านิยมที่ผิด
 4. การใฝ่ทำ
  คือ มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ให้การทำงานประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 5. การใฝ่พัฒนา
  คือ การสามารถในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนตน และพัฒนาตนให้ดีขึ้น ทางกาย วาจา ใจ และเก่งขึ้นในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญส่วนตนและสังคม

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์  เมื่อความรู้ทางธรรมนำความรู้ทางโลก

การมีชีวิตมั่นคง มั่นใจ มีเป้าหมายและความสุข คือหลักการดำเนินชีวิต ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่หลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ มารู้ตัวอีกทีก็เมื่อความทุกข์มาอยู่ซึ่งหน้าหรือเมื่อตอนแก่ตัวลงแล้ว เมื่อถึงตอนนั้นก็อาจเอาชีวิตไม่รอด นี่คือแนวคิดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนที่มุ่งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมบ่มเพาะนักเรียน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นโดยไม่ต้องพบกับคำว่า “ล่าช้า” หรือ “สายไป”

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์บรรจุวิชาธรรมะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ธรรมะขั้นพื้นฐาน คือ ศีลและทาน กระทั่งที่สุดของคำสอน คือ สมาธิ สติและปัญญา เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตที่มีความสุข ความเจริญและดีงามอย่างแท้จริงและยั่งยืน

สาเหตุที่โรงเรียนนำธรรมะมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพราะเล็งเห็นว่าการที่บุคคลมีความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียว ขาดความรู้ทางธรรม อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในทางไม่ดี หรืออาจทำให้ทำสิ่งผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตรงกันข้าม ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมนำความรู้ทางโลก นอกจากไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนแล้วยังสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อีกด้วยและหากผู้นั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ก็จะยิ่งยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอีกเท่าทวีคูณ

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ จึงเน้นพัฒนานักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ Good Head, Good Hands, Good Health, Good Hearth, และ Good Human โดยอบรมฝึกฝน ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนในทุกด้านอย่างจริงจัง เช่น ความเชี่ยวชาญการอ่านการเขียน ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาการ การแสดงออก การมีบุคลิกภาพและสุขภาพร่างกายที่ดี การวางตนด้วยมารยาทและพฤติกรรมอันดี การเป็นคนดี สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ และการดำรงตนด้วยความสุขตลอดวันเวลา

ทุกเช้าหนึ่งชั่วโมงก่อนการเรียนวิชาการ เด็กนักเรียนจะได้เข้าเรียนวิชาธรรมะ ที่สอนวิธีการคิดดี พูดดี ทำดี และเน้นการสำรวมกาย วาจา ใจ ด้วยหลักธรรม คือ ศีล ทาน สมาธิ สติ ปัญญา และให้นักเรียนตั้งอยู่ในสัมมาทิฎฐิ คือการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องและดีงามอยู่ตลอดเวลา โดยสอนจากปัญหาและพฤติกรรมจริงที่นักเรียนแต่ละคนเกี่ยวข้องทั้งกับเพื่อนและครู ไม่เพียงเท่านั้น นักเรียนยังได้ตอบโต้สนทนาธรรมและแสดงธรรมเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ความถูกความผิดของตัวเองและเพื่อน ๆ อีกด้วย

บุคคลที่มีหลักธรรมนำชีวิต อันได้แก่ ทาน ศีล สมาธิ สติ ปัญญา นับว่าเป็นบุคคลที่โชคดีและล้ำค่าที่สุดที่หนึ่งชีวิตจะมีโอกาสได้พบ

 

 

Skip to toolbar