logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์   ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญ คือ การพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 • การพัฒนาสมรรถนะพิเศษ 5 ข้อ
 1. การใฝ่รู้
  คือ การมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ ศิลปะวิชาการหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน การดำเนินชีวิต การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
 2. การใฝ่คิด
  คือ การมีวิจารณญาณที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้เห็นหรือได้ฟังและสรุปเรื่องตามเหตุและหลักความเป็นจริง โดยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนโดยผู้อื่นหรืออคติส่วนตน
 3. การใฝ่ดี
  คือ การแยกแยะสิ่งที่ดีมีประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่ดีมีโทษ โดยยึดหลักศีลธรรม คุณธรรมไม่หลงไปกับกระแสสังคมส่วนใหญ่หรือค่านิยมที่ผิด
 4. การใฝ่ทำ
  คือ มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ให้การทำงานประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 5. การใฝ่พัฒนา
  คือ การสามารถในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนตน และพัฒนาตนให้ดีขึ้น ทางกาย วาจา ใจ และเก่งขึ้นในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญส่วนตนและสังคม