logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

หลักการและความเป็นมาโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

     โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ถือกำเนิดขึ้นจากดำริความคิดของ ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสถานศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยพัฒนาเด็กเยาวชนของชาติ ให้เกิดการพัฒนาตนเองในวัยเรียนอย่างสูงสุดครบองค์รวม อันมี การพัฒนาการด้านวิชาความรู้ ด้านการแสดงออก การแสดงความสามารถ ด้านความคิดสติปัญญา ด้านสุขภาพทางร่างกาย และโดยเฉพาะ ด้านคุณธรรมทางจิตใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการก่อตั้งโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ โดยการน้อมนำหลักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

 

แนวทางการบริหารงานของโรงเรียน

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการการศึกษาให้ โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ ที่เป็นหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาเด็กเยาวชน ที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ด้วยการอบรม บ่มเพาะ ปลูกฝัง กระตุ้น เสริมสร้าง ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ทุกคน บรรลุคุณสมบัติ คุณภาพ ประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ และอัจฉริยภาพ ในการฝักใฝ่การเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองครบองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดแบบยั่งยืนถาวร ใน 5 ด้าน อันมี 1. GOOD HEAD มีสมอง สติปัญญาดี 2. GOOD HANDS มีฝีมือ เชี่ยวชาญการงานและศิลปะเฉพาะด้าน 3. GOOD HEALTH มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี 4. GOOD HEART มีจิตใจดี และ 5. GOOD HUMAN เป็นผู้นำที่ดี โดยยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและของชีวิต คือ การพัฒนาตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรักความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำรงตนให้เป็นคนที่มีความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ทั้งหมดเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง ของคณะครูและบุคลากรทั้งหมดทุกคนของโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ ที่จะต้องทำงานด้วยความจริงจังและจริงใจ โดยเอาการพัฒนาการและประโยชน์ของนักเรียนแต่ละคนเป็นที่ตั้ง เพื่อส่งมอบเด็กนักเรียนทั้งหมดทุกคนกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเป็นลูกหลานที่ดีมีความกตัญญู เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ รวมถึงการคาดหวังให้เด็กนักเรียนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดี ที่เป็นที่ต้องการของสังคมในอนาคตด้วย เพื่อนำความสุข ความสมหวัง และความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวในที่สุดด้วย

 

มุมมองของท่านเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียน ถูกโอนย้ายจากพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้าน มาอยู่กับทางโรงเรียนแทน เพราะสังคมมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนเด่นในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อการแข่งขันด้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล จึงทำให้เด็กสมัยนี้เริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อายุน้อย ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนนานขึ้น เกี่ยวพันกับเรื่องการเรียนมากขึ้น การเรียนก็ยากขึ้นหนักขึ้น และการแข่งขันก็สูงขึ้น โดยนักเรียนใช้เวลาปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยลง มีส่วนร่วมในการงานที่บ้านน้อยลง รวมถึงอาจทิ้งภาระความรับผิดชอบส่วนตนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วย โดยอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องเรียน เมื่อเป็นเช่นนี้ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองในการแบ่งเบารับภาระการช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก ในเรื่องอุปนิสัยจิตใจและมารยาทอันดี รวมไปถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเองด้วย โดยเฉพาะเมื่อเด็กนักเรียนแสดงตัวตนออกมาเมื่ออยู่ในกลุ่มสังคมเพื่อน ทั้งพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม จึงทำให้โรงเรียนสามารถมองเห็นข้อดีข้อเสียของเด็กนักเรียนได้ชัดเจนและรอบด้านมากกว่า ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำคัญของโรงเรียนที่จะได้ทำหน้าที่ชี้แนะแนวทาง อบรมปลูกฝัง ส่งเสริม คุณธรรมความคิดจิตใจ ของเด็กนักเรียนแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งจะสามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะสถานะบทบาทของครูผู้สอน ที่สังคมให้ความสำคัญยกย่อง ทำให้นักเรียนโดยส่วนมากมักเกรงกลัวครูมากกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้าน

ดังนั้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ดังนั้น บุคลากรครูจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการประพฤติปฏิบัติตน เพราะครูคือ แม่แบบของการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาความรู้และการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน ซึ่งไม่เฉพาะแต่เด็กนักเรียน ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมไปถึงชุมชนและสังคม ก็ฝากความหวังในหน้าที่ภาระในการพัฒนาเยาวชนนี้ไว้กับครูด้วย