logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                    โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ มุ่งมั่นที่จะจัดทำการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองครบองค์รวมอย่างสูงสุดทั้ง ๕ ด้าน คือ เป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งมีความสามารถ มีสุขภาพดี จิตใจ และเป็นคนดีมีความสุข โดยยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการ อันมี ศีล ทาน สมาธิ และปัญญาอันประเสริฐ เพื่อเติบใหญ่นักเรียนจักได้เป็นบุคคลที่ดี มีศักยภาพ มีบุคลิกภาพ   มีคุณภาพ มีคุณค่า เป็นพลเมืองและเป็นผู้นำที่ดีของสังคม 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการการศึกษาให้ โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ ที่เป็นหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาเด็กเยาวชน ที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ด้วยการอบรม บ่มเพาะ ปลูกฝัง กระตุ้น เสริมสร้าง ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ทุกคน บรรลุคุณสมบัติ คุณภาพ ประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ และอัจฉริยภาพ ในการฝักใฝ่การเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองครบองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดแบบยั่งยืนถาวร ใน 5 ด้าน อันมี

1. GOOD HEAD มีสมอง สติปัญญาดี

2. GOOD HANDS มีฝีมือ เชี่ยวชาญการงานและศิลปะเฉพาะด้าน

3. GOOD HEALTH มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

4. GOOD HEART มีจิตใจดี

5. GOOD HUMAN เป็นผู้นำที่ดี

โดยยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและของชีวิต คือ การพัฒนาตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรักความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำรงตนให้เป็นคนที่มีความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งหมดเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง ของคณะครูและบุคลากรทั้งหมดทุกคนของโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ ที่จะต้องทำงานด้วยความจริงจังและจริงใจ โดยเอาการพัฒนาการและประโยชน์ของนักเรียนแต่ละคนเป็นที่ตั้ง เพื่อส่งมอบเด็กนักเรียนทั้งหมดทุกคนกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเป็นลูกหลานที่ดีมีความกตัญญู เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ รวมถึงการคาดหวังให้เด็กนักเรียนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดี ที่เป็นที่ต้องการของสังคมในอนาคตด้วย เพื่อนำความสุข ความสมหวัง และความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวในที่สุดด้วย

Skip to toolbar