ทำเนียบนักเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

ปีการศึกษา

ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน

ประจำ (คน)

ไปกลับ (คน)

รวมทั้งหมด (คน)

2557

ภาคเรียนที่ 1

7

1

8

ภาคเรียนที่ 2

7

1

8

2558

ภาคเรียนที่ 1

12

4

16

ภาคเรียนที่ 2

12

4

16

2559

ภาคเรียนที่ 1

19

6

25

ภาคเรียนที่ 2

17

8

25

2560

ภาคเรียนที่ 1

24

7

31

ภาคเรียนที่ 2

35

4

39

2561

ภาคเรียนที่ 1

51
0
51
ภาคเรียนที่ 2
56
0
56

2562

ภาคเรียนที่ 1

65
0
65
ภาคเรียนที่ 2
72
0

72

2563

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

2564

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

2565

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

Skip to toolbar