logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับโรงเรียน

แนวความคิดเริ่มต้นของการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้อบรมบ่มเพราะนักเรียนในโรงเรียนอริยวิตรบัณทิตย์คืออะไร?

มีคำสอนในศาสนาพุทธ ที่สูงกว่าการทำความดีในขั้นพื้นฐานทั่วไป ที่คนทุกคนที่เกิดมาในชีวิตจำเป็นต้องเรียนรู้ แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ จนกระทั่งเมื่อต้องพบเจอกับความทุกข์ หรือเมื่อแก่ตัวลงไป ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น ก็อาจเอาชีวิตไม่รอด โดยคำสอนในขั้นสูงนี้ ที่ถือเป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธ คือ การอยู่ในชีวิตด้วยความมั่นคง มั่นใจ มีเป้าหมาย และมีความสุข

    โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ถือกำเนิดเกิดขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมบ่มเพาะเด็กนักเรียนตั้งแต่ในวัยเรียน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น จะไม่มีโอกาสพบกับคำว่า “ล่าช้า” หรือ “สายไป” โดยการบรรจุวิชาธรรมะในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน คือ ศีล และทาน จนกระทั่งที่สุดของคำสอน คือ สมาธิ สติ และปัญญา เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายการศึกษาที่ถูกต้อง สู่การมีชีวิตที่มีความสุขความเจริญและดีงามอย่างแท้จริงและยั่งยืน

เหตุใดโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์จึงใช้หลักแนวคิด "ความรู้ทางธรรมนำความรู้ทางโลก" และความรู้ทางธรรมสำคัญกว่าอย่างไร

มีคำกล่าวโบราณที่ว่า “มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” ซึ่งใช้เปรียบเปรยกับบุคคลที่มี

“ความรู้ท่วมหัว” คือ ความรู้ทางโลกที่บุคคลนั้นมีอยู่สูงจนเปี่ยมล้นท่วมหัว และ “เอาตัวไม่รอด” ซึ่งก็คือ บุคคลนั้นไม่สามารถนำพาตัวเองให้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหา ความทุกข์ หรือความตกต่ำในชีวิตได้เลย สรุปความคือ การที่บุคคลนั้นไม่มีความรู้ทางธรรมนำชีวิตนั่นเอง และการขาดความรู้ทางธรรมนำความรู้ทางโลกอาจเป็นการให้โทษใน 2 ลักษณะ คือ 1. เป็นคนไม่ดีที่ให้โทษแก่ผู้อื่น โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนในทางไม่ดีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และอาจเป็นการแย่งชิงหรือทำร้ายผู้อื่น จนในที่สุด ก็อาจถูกผู้อื่นที่ไม่ใช่คนดีเช่นกันกับตน ตามตอบโต้ล้างแค้นคืน หรือตัวเองอาจต้องพบกับจุดจบที่ไม่ดีเมื่อผลกรรมตามสนอง และ ลักษณะที่ 2. คือเป็นคนดี ที่ไม่มีความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง

ซึ่งทำความดี หรือทำความดีผิดทาง แต่ความดียังไม่ส่งผล หรือผู้อื่นอาจมองไม่เห็นความดีของตน บุคคลนั้นจึงเกิดความสงสัยลังเลไม่มั่นใจมั่นคงในการทำความดี ทำให้เกิดอคติ คิดผิด หลงผิด เกิด

 

ความเครียดความทุกข์ จนในที่สุด ก็ไม่สามารถยืนหยัดในการเป็นคนดี และอาจถึงขั้นประชดชีวิตตัวเองได้ ซึ่งนับว่าน่าเสียดาย ที่บุคคลที่ไม่รู้ หรือที่มีความตั้งใจในการทำความดี แต่ด้วยเหตุที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมที่ถูกต้อง จึงไม่ได้รับการต่อยอดและพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่การปฏิบัติในขั้นที่สูงกว่า คือการมีอุเบกขาในที่สุด และในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมนำความรู้ทางโลก นอกจากไม่ทำให้ผู้อื่นและสังคมเดือดร้อนแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมอีกด้วย ซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักและต้องการ และหากผู้นั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ก็จะยิ่งยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอีกเท่าทวีคูณ

หลักสูตรเสริมเฉพาะของโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์มีอะไรบ้างและช่วยพัฒนานักเรียนได้อย่างไร?

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียน 5 ด้าน อย่างครบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม คือ Good Head, Good Hands, Good Health, Good Heart และ Good Human ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนบรรจุเป็นการเรียนการสอนจริงในหลักสูตรของโรงเรียน โดยมีหลักการในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองด้วยตนเอง ตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยการอบรมฝึกฝน ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนในทุกด้านอย่างจริงจัง เช่น ความเชี่ยวชาญการอ่านการเขียน ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ การแสดงออก การมีบุคลิกภาพและสุขภาพร่างกายที่ดี และการวางตนด้วยมารยาทและพฤติกรรมอันดี การเป็นคนดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ และการดำรงตนด้วยความสุขตลอดวันเวลา ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาที่ถูกต้อง

กิจกรรมด้านพุทธศาสนาที่นำมาใช้กับเด็กนักเรียนมีอะไรบ้าง?

เนื่องด้วยโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์เน้นความรู้ทางธรรม เป็นเป้าหมายสูงสุดในการศึกษาของเด็กนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่มีการทำกิจกรรมด้านศาสนาแยกออกมาเป็นพิเศษ เพราะโรงเรียนถือการปฏิบัติธรรม คือ สิ่งที่นักเรียนต้องยึดถือปฏิบัติเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยโรงเรียนมีวิชาธรรมะเป็นปกติทุกเช้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนการเรียนวิชาการ ซึ่งโรงเรียนตั้งใจปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ

หลักธรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำตนเป็นคนดี ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี และเน้นการสำรวมกาย วาจา ใจ ด้วยหลักธรรม คือ ศีล ทาน สมาธิ สติ ปัญญา และให้นักเรียนตั้งไว้ในความมีสัมมาทิฐิ คือ การมีความคิดเห็นที่ถูกต้องและดีงามอยู่ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาตนเองให้มากที่สุด และสอนนักเรียนจากปัญหาและพฤติกรรมจริงที่นักเรียนแต่ละคนเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู โดยในแต่ละวันนักเรียนทุกคนจะได้รับฟังข้อคิดธรรมะ และได้เรียนรู้จากการชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นที่ทั้งดีและไม่ดี พร้อมทั้งนักเรียนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นตอบโต้สนทนาธรรม และแสดงธรรม เพื่อการคิดวิเคราะห์ความถูกความผิดให้กับตัวเองและเพื่อนตามหลักธรรม ทำให้นักเรียนได้เกิดการสั่งสมปัญญาทางธรรม เพื่อการแก้ไขและการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีเก่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและถาวรตลอดไป

ความแตกต่างหรือความโดดเด่นในด้านอื่นๆ ของโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ มีอะไรบ้าง?

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้การศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเกิดการพัฒนาตนเอง ด้วยตนเอง เพราะครูคือผู้สอน และเด็กคือผู้เรียน ดังนั้น เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ เพราะตัวเองมีความรักศรัทธาตั้งใจเต็มใจที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพราะครู ดังนั้น บทบาทของครู คือ เป็นผู้สอนให้เด็กอยากเรียนรู้และอยากพัฒนาตนเอง ทั้งต่อหน้าและลับหลังครู ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้น ครูคือ ผู้ชี้ให้นักเรียนเห็นประโยชน์และโทษ โดยการให้ความรู้ที่จริง ตรง ถูกต้อง และดีงาม ซึ่งหมายถึง การให้ปัญญาที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจด้วยตนเองว่า สิ่งใดดีและสิ่งใดไม่ดีต่อตนเอง สิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรในการคิด พูด ทำ และสิ่งที่โรงเรียนเน้นเป็นอย่างยิ่งคือ การปลูกฝังอุปนิสัยของการฝักใฝ่ 5 ประการ คือ ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่ดี ใฝ่ทำ ใฝ่พัฒนา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดการเข้าใจ กระตือรือร้นและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยตนเอง เพื่อนำตนเองไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ตนเองดีขึ้นเก่งขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยไม่ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขจากผู้อื่น เช่น ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อให้เกิดการยอมรับ หรือกลัวการตำหนิติเตียนจากผู้อื่น ซึ่งหากนักเรียนมีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องการพัฒนาตนเอง จะเกิดการขับเคลื่อนตนเองด้วยตนเอง รู้จักและเข้าใจในการทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์สำหรับตัวเอง และการไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีและให้โทษกับตัวเอง และพร้อมพัฒนาตนเองในทุกด้านตามแนวทางของโรงเรียน ด้วยการเห็นประโยชน์และคุณค่า ทั้งในด้านวิขาความรู้ ด้านการพัฒนาความสามารถตนเอง การพัฒนาด้านสุขภาพบุคลิกภาพ การพัฒนาตนเป็นคนดี และเป็นผู้นำที่ดี โดยมีหลักธรรมนำชีวิต คือ ศีล ทาน สมาธิ สติ ปัญญา ซึ่งนับเป็นบุคคลที่มีความโชคดี และความรู้นี้ถือเป็นของขวัญอันประเสริฐล้ำค่าที่สุดที่หนึ่งชีวิตจะได้มีโอกาสพบเจอ

Skip to toolbar