logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

ความต่างของโรงเรียน

การศึกษาเรียนรู้ที่แท้จริง…..

เป้าหมายของการศึกษาในปัจจุบันหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์ ฉะนั้น การศึกษาที่เป็นอยู่จึงไม่ได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวตนและเสริมสร้างศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ แต่กลับมุ่งเน้นไปเพียงที่การผลิตบัณฑิตให้ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพการงาน เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาความเจริญของโลกทางวัตถุ ซึ่งเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมบ้านเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นเหตุให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันหลงทิศหลงทาง ถูกกระแสสังคมที่หลงผิดชักจูงพัดพาไป ชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงและอันตราย ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดและครอบครอง มีการแก่งแย่งทรัพยากร แย่งชิงวัตถุเงินทอง ชิงดีชิงเด่นเพื่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงหน้าตา ในขณะที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องการกระตุ้นตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตน ผู้บริโภคก็สนองตอบรับสินค้าหรือบริการเพื่อรักษาความทัดเทียมหรือความเหนือกว่าของตน ดังนั้น ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นคนทำงานจึงต้องยุ่งเกี่ยวกับการทำงาน การหาเงิน การเสพ การแสวงหา และการจับจ่าย และชีวิตทั้งชีวิตก็จะเกี่ยวพันกับ ความอยาก ความคาดหวัง ความสมหวัง ความผิดหวัง ที่ทำให้เกิดความสุขและความทุกข์ เป็นวงจรอันน่าเหน็ดเหนื่อยเช่นนี้เรื่อยไปตลอดทั้งชีวิต ซึ่งเมื่อสังคมให้ค่านิยมที่ความร่ำรวย เกียรติยศ ชื่อเสียง ชีวิตของมนุษย์จึงมิอาจรอดพ้นจากการเปรียบเทียบและถูกเปรียบเทียบว่าใครเด่นและด้อยกว่า และจากการมองคนอื่นและการเอาสังคมที่หลงผิดมาเป็นตัวกำหนดนั้นเอง ชีวิตของมนุษย์จึงขาดความมั่นคงมั่นใจ จิตใจมีแต่ความหวาดระแวง ด้วยกลัวว่าสิ่งที่ตนมีอยู่อาจหลุดลอยไป หรือมีความร้อนรุ่มอยากได้สิ่งอื่นมาเพิ่มเติม ชีวิตขาดความสงบสุข และไม่อาจพบกับความสุขที่แท้จริงยั่งยืนได้

และสิ่งที่ขาดหายไปจากกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในชีวิตของมนุษย์ ที่ทำให้เกิดปัญหา คือ การมีความรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ ให้สมกับการที่ได้เกิดมา

โดยความรู้สำคัญ 3 ประการ ที่มนุษย์ทุกชีวิตจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ หรือมี “ปัญญา” ก่อนศึกษาหาความรู้ทางวิชาการใด ๆ คือ

 1. ความรู้เพื่อการรักษาสุขภาพร่างกายที่ดี
 2. ความรู้เพื่อการรักษาความสุขทางจิตใจ
 3. ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตด้วยความดีและการมีคุณค่า

เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ หรือ มีปัญญา ในความรู้ที่สำคัญ 3 ประการข้างต้นนี้แล้ว จึงค่อยหันไปศึกษาหาความรู้ในวิชาการด้านอื่น ๆ เช่นนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถคัดกรองและนำความรู้ที่จริงมาทำให้เกิดประโยชน์และทรงคุณค่าสูงสุด

ณ โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ สถานศึกษาหนึ่งเดียว ที่สวนกระแสการศึกษาของโลก ด้วยการมีเป้าหมายของการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนรายบุคคล สู่ความรู้จริงเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดครบองค์ใน 5 ด้าน คือ Good Head – หัวดี หรือ มีความรู้ดี, Good Hands – ฝีมือดี หรือ มีความสามารถดี, Good Health – สุขภาพร่างกายดี มีบุคลิกภาพสง่างาม, Good heart – มีจิตใจดี, Good Human – เป็นคนดีมีคุณค่า โดยน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต จาก ศีล ทาน สมาธิ สติ สู่ ปัญญาอันประเสริฐ อันเป็นที่หมายแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง.

ความแตกต่างของโรงเรียน

 1.  สอนการใช้เงิน และรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด
 2.  โรงเรียนไม่ให้ค่านิยม….ของแพง/วัตถุนิยมว่าดี ชมเชยคนที่รู้จักประหยัดและพึ่งพาวัตถุน้อย
 3.  ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังนิสัย/พฤติกรรมที่ดีและแก้ไขนิสัย/พฤติกรรมที่ไม่ดี
 4.  การสอนเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เป็นนโยบายธรรมะทั่วไป – เกิดการพัฒนาจริง
 5.  สอนที่ความรู้จริง ไม่ใช่รู้ตามตำรา หรือรู้ตามกัน ความรู้ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้
 6.  พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลจริง ๆ
 7.  ครูทุกคนร่วมมือกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องพฤติกรรมและเดินตามนโยบายโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง
 8.  โรงเรียนมีความจริงใจและจริงจังในการพัฒนาเด็กนักเรียนทุกคนด้วยการ คิดจริง พูดจริง ทำจริง
 9.  สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของเด็กในโรงเรียน ให้มีความรัก ความเข้าใจ การให้อภัยและความเสียสละ
 10.  เปิดโอกาสได้เด็กแสดงออกเพื่อพัฒนาด้านความมั่นใจในตนเอง
 11.  อดทน รอคอยให้เด็กได้แสดงออก แม้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจนรู้แน่ชัด และให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตัวครู เพื่อที่จะได้สอนสิ่งที่เป็นปัญหาของเด็ก ด้วยเหตุและผลที่แท้จริง และเด็กไม่เกิดความรู้สึกว่าครูมีอคติ
 12.  สอนให้เด็กพึ่งพาตัวเองทางจิตใจ แม้จะอยู่กับคนที่ไม่ชอบ แต่ต้องปรับใจให้ชอบ
 13.  ให้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนอย่างเดียวในทุกทาง โดยไม่ต้องให้นักเรียนตอบแทนกลับ เช่น สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน หรือซื้อของมาฝาก
 14.  ในการสอนเด็กมีนโยบายไม่ให้ครูลงโทษเด็ก ปล่อยให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่อยู่ในตัว เพื่อการแก้ไขให้หมดจด
 15.  เป็นครูที่ดี มีคุณธรรม
 16.  ครูทุกคนยึดนโยบายโรงเรียนและโรงเรียนไม่ใช่ตัวครู
 17.  มีความเป็นตัวของตัวเอง มีนโยบายของตัวเองซึ่งเป็นเป้าหมายของการมี…ที่แท้จริง
 18.  การสอนธรรมะ
Skip to toolbar