logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

เกี่ยวกับเรา

สารจากผู้ก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในโอกาสนี้ เราขอแนะนำโรงเรียนของเราว่า โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ได้ก้าวเข้ามาเป็น สถานศึกษาแห่งใหม่ที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี และ เปิดดำเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556 นี้ เป็นปีแรก โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่เปิดดำเนินการโดยไม่ขอรับเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งทำให้เราสามารถบริหารจัดการโรงเรียนด้านการเงินได้อย่างอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กระทรวง ศึกษาธิการ ด้วยเราต้องการที่จะสร้างโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ให้เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ ดังนั้น การได้มาที่เพียงพอจากการจัดเก็บเงินรายได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงเรียนอริยวิจิตร บัณฑิตย์สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพสูงได้ ซึ่งหมายถึง ความพร้อมในการจัดสรรงบ ประมาณในเรื่องระบบการเรียนการสอนทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนานักเรียน สูงสุด และการเน้นคุณภาพของบุคลากรครูผู้สอน ซึ่งต้องผ่านการคัดสรรและการฝึกอบรมเป็น อย่างดี รวมถึงการจ่ายปันผลตอบแทนที่ดี เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรครูผู้สอน ให้สามารถเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ อันเกิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์มีเบื้องหลังความเป็นมาในก่อตั้งโรงเรียนคือ ความปรารถนาที่ จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ผ่านการปลูกฝังหล่อ หลอมจากโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ที่เราบรรจงสร้างขึ้น ให้นักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาใน โรงเรียนของเรา เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรัก ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น และโดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้เป็นคนมีความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้าหรือความรู้ทางธรรม นำความรู้ทางศิลปะวิชาการหรือความรู้ทางโลก เพื่อเป็นผู้นำ ที่ดีของชุมชนและของชาติในอนาคต โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์มีเป้าหมายในการก่อตั้งโรงเรียนคือ การมุ่งพัฒนาเด็กนักเรียน ของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดครบองค์รวมทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาการเรียนรู้ และการทำให้สิ่งที่ตั้งใจนี้เกิดขึ้นจริง เริ่มจากความมุ่งมั่น อันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนในฐานะผู้นำ ในการกำกับการบริหารจัดการโรงเรียนให้ดำเนิน ไปตามนโยบายที่ตั้งไว้อย่างจริงจัง ตามด้วยผู้รับนโยบายคือ ครูใหญ่ ครูน้อย และบุคลากรของ โรงเรียนทั้งหมดทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กนักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน เพื่อนำพาองค์กร โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการช่วยพัฒนาเยาวชน ให้เป็นคนดีคนเก่ง ของสังคม และเพื่อดำรงความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงของโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ของเรา ในระยะยาวด้วย

ประวัติการศึกษา

 • Educational Background
 • High School, GCE O-Level, 1987
  Seventh-Day Adventist School , Singapore
 • Bachelor of Business Administration (B.B.A.), 1991
  Pace University, New York City
 • Master of Education Administration English Program (M.Ed.), 2005
  Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University, Bangkok
 • Doctor of Philosophy in Education Administration English Program (Ph.D.Ed.), 2009
  Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University, Bangkok