logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

การเรียนการสอน

หลักการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

 1. การพัฒนาครบองค์รวม 5 ด้าน (อริยศาสตร์พัฒนา) “ISERO”
  1. Good Head — มีหัวสมองดี  (ฉลาด Intelligent = I)
  2. Good Hands — มีความสามารถดี  (เก่ง Smart = S)
  3. Good Health — มีสุขภาพร่างกายดี (งาม Elegant = E)
  4. Good Heart — มีจิตใจดี (ดี Righteous = R)
  5. Good Human — เป็นผู้นำที่ดี (โดดเด่น Outstanding = O)
 1. การพัฒนาสมรรถนะพิเศษ 5 ข้อ

1. การใฝ่รู้
คือ การมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ ศิลปะวิชาการหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน การดำเนินชีวิต การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

2.การใฝ่คิด
คือ การมีวิจารณญาณที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้เห็นหรือได้ฟัง

3.การใฝ่ดี
คือ การแยกแยะสิ่งที่ดีมีประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่ดีมีโทษ

4.การใฝ่ทำ
คือ มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ให้การทำงานประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

5.การใฝ่พัฒนา
คือ การสามารถในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนตน และพัฒนาตนให้ดีขึ้น ทางกาย วาจา ใจ และเก่งขึ้นในทุกด้าน

 1. การพัฒนาความสามารถสำคัญ 5 อย่าง 

1. ความสามารถในการสื่อสาร

เป็นความสามารถด้าน การอ่าน เขียน ฟัง และพูด โดยการรับข้อมูลเข้ามานั้นสามารถ

แยกแยะข้อมูลข่าวสารว่าเป็นประโยชน์หรือโทษ และเลือกหรือไม่เลือกที่จะรับเข้ามา

และในการสื่อสารออกไป สามารถใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและทัศนะคติของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาเพื่อลบอคติและข้อขัดแย้งด้วยหลักการและเหตุผล โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมและเจตนาที่ดี

 1. ความสามารถในการคิด

การคิดแบบวิเคราะห์ คือสามารถแยกแยะเรื่องราวและแจกแจงที่มาที่ไป ด้วยหลักการและเหตุผลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา

การคิดแบบสังเคราะห์ คือสามารถดึงข้อมูลความรู้จากหลายทาง มาหลอมรวมเป็นความรู้ใหม่โดยการคิดแบบองค์รวม

การคิดแบบสร้างสรรค์ คือสามารถดึงข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ มาต่อยอดเป็นความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือสามารถตรึกตรองชั่งน้ำหนักหาข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลและปัญญา ว่าข้อมูลที่ได้มาเชื่อถือได้หรือไม่ มีเหตุผลรองรับและความเป็นไปได้มากน้อยเช่นไร และสามารถสรุปผลด้วยหลักการว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิด

การคิดอย่างเป็นระบบ คือ การนำข้อมูลผ่านขบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนทุกแง่มุม เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตนและสังคมรอบตัว

 1. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งต่างๆ โดยการมุ่งแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วยหลักการและเหตุผล และใช้การสื่อสารพูดคุยหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความเข้าใจอันดี โดยคำนึงถึงเหตุผลและหลักธรรม ในการตัดสินใจแก้ไข และป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ด้วยดีต่อทุกฝ่าย

 1. ความสามารถในการเรียนรู้

เป็นความสามารถในการนำข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของตนและผู้อื่น มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง โดยเข้าใจหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสถาบันครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน และสังคม ผนวกกับการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และสามารถ

ปรับเปลี่ยนตนเอง ในสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทำให้สามารถจัดการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามและมีประสิทธิภาพ

 1. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

เป็นความสามารถในการเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากทุก ๆ ศาสตร์ คือ วิชาการ

ศิลปการ เทคโนโลยี มาพัฒนาศักยภาพของตัวเองครบองค์รวมใน 5 ด้าน คือ GOOD HEAD, GOOD HANDS, GOOD HEALH, GOOD HEART, และ GOOD HUMAN ซึ่งหมายถึง การเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งมีความสามารถ มีสุขภาพร่างกายดี มีจิตใจดี เป็นคนดี และมีความสุข เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมในที่สุด

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 20 ประการ
  1. มีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
  2. มีความรักและภูมิใจในประเทศไทยและถิ่นฐานของตนเอง
  3. เป็นคนดี มีคุณธรรม
  4. มีจิตใจเมตตากรุณา และเสียสละ
  5. มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  6. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
  8. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎกติกาของส่วนรวม
  9. มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะทำการงานให้สำเร็จลุล่วง
  10. มีความขยันหมั่นเพียร
  11. มีความอดทน อดกลั้น
  12. มีความประหยัดมัธยัสถ์ รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย และการเก็บหอมรอมริบ
  13. ใฝ่การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
  14. มีความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำที่ดี
  15. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น
  16. พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้
  17. มีความสำรวมทางกายวาจาใจ ด้วยการทำดี พูดดี และคิดดี ต่อผู้อื่น
  18. มีสุขภาพร่างกายดี แข็งแรง และมีบุคลิกภาพสง่างาม
  19. เก่ง ฉลาด รอบรู้
  20. เท่าทันทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 1. การพัฒนาตนสู่หลักเบญจธรรมชาติ

หลักเบญจธรรมชาติ คือ วิถีการกินและการอยู่ ที่มุ่งเน้นชีวิตให้มีความสะอาดและบริสุทธิ์ทั้ง

ทางร่างกาย และจิตใจ โดยการรวมองค์ความรู้อันสำคัญยิ่งของชีวิต 2 ประการ คือ ความรู้เกี่ยวกับอาหารธรรมชาติปลอดเนื้อสัตว์เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้พ้นจากโรคภัย และความรู้เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาสุขภาพจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ใจ อันจะทำให้การอยู่ของทุกชีวิตบนโลกใบนี้เป็นไปด้วยความสุข และการไปของทุกชีวิตจากโลกใบนี้เป็นไปด้วยความสงบ นับเป็นองค์ความรู้อันสำคัญต่อทุกชีวิตในการอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความสุขอย่างแท้จริง

ซึ่งหลักเบญจธรรมชาติมีคำขวัญสั้น ๆ ว่า “สะอาด เรียบ ง่าย มีสไตล์ ใฝ่ธรรมชาติ”

หลักปฏิบัติของเบญจธรรมชาติมี 5 ประการ ดังนี้

 1. ละเว้นเนื้อสัตว์
 2. ทานพืชผักผลไม้ไม่แปรรูป
 3. นำพากายสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
 4. นำพาใจสู่สภาวะและวิถีของธรรมชาติ
 5. นำพาจิตสู่ความว่างให้เราไปเหมือนกับตอนที่เรามา

https://www.facebook.com/BenjNaturalPhilosophy/

Skip to toolbar