Skip to toolbar

วันที่ 46 การกิน: เมื่อเราได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ใด ๆ จงอย่าเพิ่งด่วนตอบรับหรือตอบปฏิเสธ แต่ให้พินิจพิจารณาถึงเจตนาของผู้ถ่ายทอด ว่ามีเจตนาแอบแฝงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนอยู่หรือไม่… ผู้พูดพูดทำไม พูดแล้วได้อะไร และประโยชน์จะตกอยู่กับใคร… จากนั้นให้วิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และหากเราพินิจวิเคราะห์แล้วเห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้จริง จงอย่าปิดกั้นตัวเองจากประโยชน์ข้อนั้น ๆ เพราะจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เพราะความรู้ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง และผู้ที่ได้รู้ คือผู้ที่โชคดีมาก เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว จงอย่าทิ้งขว้าง แต่จงพิสูจน์ให้เห็นผลด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ในเรื่องอาหารเบญจธรรมชาตินี้ ผู้ที่นำไปปฏิบัติจนเห็นผลแล้วนั้น จะเรียกขานตัวเองว่าเป็น “ผู้ที่โชคดีที่สุด”.

read more

1 มีนาคม 2018 เป็นวันก่อตั้ง “BN Club” ชื่อเต็ม “Benj-Natural Club” ภาษาไทย “เบญจธรรมชาติคลับ” คติธรรม “สะอาด เรียบ ง่าย มีสไตล์ ไฝ่ธรรมชาติ” จุดมุ่งหมายของ BN Club มีดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติอาหารเบญจธรรมชาติแก่ชุมชนสังคม เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี 2. ให้ผู้เป็นสมาชิกมุ่งปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (สมาธิภาวนา) 3. กฎระเบียบหลักที่สมาชิกต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ คิดดี พูดดี ทำดี ไม่คิดลบ รักษาศีล 5 ไม่นินทา ไม่พูดแตกแยก ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่พูดลับหลัง หากมีข้อชี้แนะ ให้พูดต่อหน้าอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์…

read more

วันที่ 66 การอยู่: แต่สุดท้าย ไม่ว่าผู้ถ่ายทอดทั้งหลายจะอธิบาย “ธรรมะของพระพุทธเจ้า” เช่นไร แต่ทุกการถ่ายทอดควรมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้ผู้ได้อ่านหรือได้ยินได้ฟัง เกิดความกระตือรือร้นและเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะปฏิบัติธรรมตามคำสอน เพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งตน ทั้งมวลในท้ายที่สุด ซึ่งการเขียนหนังสือในที่นี้ ก็เช่นเดียวกัน ที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้ท่านผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจธรรมะ และอยากที่จะปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนบรรลุเป้าหมายสูงสุด ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในหนึ่งชีวิตนี้.

read more

วันที่ 65 การอยู่: ก่อนอื่น ให้เรามาทำความเข้าใจในที่นี้ว่า: การเดินตามรอยพระพุทธเจ้า คือการเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือ “พระธรรม” ที่เรียกโดยสั้นว่า “ธรรมะ” การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ “การปฏิบัติธรรม” คำสอน หรือ “ธรรมะของพระพุทธเจ้า” นั้น สุดลึกล้ำและกว้างใหญ่เหลือคณานับ แม้ที่สุดของคำสอนจะมาจบที่ตัวอักษรเพียงไม่กี่คำหรือไม่กี่ประโยคก็ตาม แต่การอธิบายธรรมะ หรือการแสดงธรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นคำพูดต่าง ๆ นั้นกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งนัก ซึ่งมีวิธีการและแนวทางในการถ่ายทอดมากมายหลากหลาย ตามแต่ว่าผู้พูดจะอธิบายเปรียบเปรยแบบใด ซึ่งอาจตามที่ผู้ถ่ายทอดได้ยินได้ฟังมาจากแหล่งต่าง ๆ หรือผู้ถ่ายทอดอาจเอาประสบการณ์ของตัวเองบวกเพิ่มเข้าไป ทำให้การอธิบายธรรมะของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย ไม่มีอะไรที่ตายตัวในวิธีการเดียวหรือแนวทางเดียว และในที่นี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ในการอธิบายความหมายของ “ธรรมะของพระพุทธเจ้า” ซึ่งเมื่อผู้อ่านได้อ่าน อาจเกิดมุมมองที่ต่างออกไปจากที่ได้เคยเรียนรู้มา หรืออาจเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในสิ่งที่เคยรู้มา หรือผู้อ่านอาจจะเอาสิ่งที่ได้อ่านในที่นี้…

read more

วันที่ 64 การอยู่: และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไป ไม่ว่าเราจะทุกข์เพียงไร ขอให้เราหวนกลับมาทบทวนดูข้อปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ที่เราได้ตกลงไว้ ให้ดีทุกครั้ง และขอให้เราหนักแน่นเด็ดเดี่ยวในเส้นทางที่เราตั้งใจจะเดินนี้แล้ว อย่างไม่คลาดเคลื่อนเสื่อมคลาย และเราจงเชื่อมั่นเสมอว่า สิ่งที่รอเราอยู่ ณ จุดหมายปลายทางเบื้องหน้านั้น คุ้มค่าเกินกว่าแรงกายแรงใจทั้งหมดที่เราได้ทุ่มเทลงไป และสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมา คุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งมีค่าใด ๆ ในโลกนี้ทั้งหมดรวมกัน อย่างหาที่เปรียบเปรยมิได้เลย. หากท่านพร้อมแล้ว เราเตรียมตัวออกเดินทางกัน.

read more

วันที่ 63 การอยู่: เมื่อเรามั่นใจและพร้อมเดินทางในเส้นทางสายใหม่นี้ ขอให้เราตระหนักถึงข้อปฏิบัติ 3 ข้อ ของการเป็นผู้ตามที่ดี คือ 1. คิดตาม 2. พูดตาม และ 3. ทำตาม ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งขอให้เราจงให้คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติตามข้อตกลงใน 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ ให้ถึงที่สุด เชื่อมั่น ศรัทธา 2. มุ่งมั่น ตั้งใจ 3. พยายาม อดทน 4. ข่มใจ ข่มจิต 5. ฝืนตน ฝึกตน 6. เจียมตน ถ่อมตน 7. ฝักใฝ่…

read more

วันที่ 62 การอยู่: เมื่อเป็นเช่นนั้น เพียงแค่เราเปลี่ยนความคิดของเราที่มีมาแต่เดิม ด้วยการสลัดทิ้งสิ่งที่เราเคยรู้และไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวง เกี่ยวกับความเป็นไปต่าง ๆ ของชีวิตออกไปให้หมดสิ้นจากความคิดและจิตใจ และหันหน้ามุ่งมาสู่ในเส้นทางสายใหม่ ที่เป็นเส้นทางของการเดินตามรอยพระพุทธเจ้า ที่เราสามารถเชื่อมั่นได้อย่างแท้จริงว่า คือหนทางที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายของชีวิต คือ การอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข ปราศจากความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจ โดยที่เรายังจะสามารถรักษาเงื่อนไขของการดำเนินชีวิต ในการรักษาตัวเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกข์ใจใด ๆ ทั้งมวล ได้อีกด้วย …..

read more

วันที่ 61 การอยู่: เพราะเราเป็นผู้ที่เข้าใจผิดมาตั้งแต่แรก บางครั้งเราจึงทำความดีแต่รู้สึกเป็นทุกข์ และบางครั้งเราทำความไม่ดีแต่รู้สึกสุขสบายใจ เหตุเพราะการทำความดี หรือการไม่เห็นแก่ตัวเองนั้น ทำยาก และผลของความดีอาจยังไม่ปรากฏชัดเจนหรือในทันที ส่วนการทำความไม่ดี หรือ การเห็นแก่ตัวเองนั้น ทำง่าย และผลเสียก็อาจยังไม่ปรากฏชัดเจน เมื่อเรามองเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่รู้ซึ้งชัดเจน เราจึงไม่มีความมั่นใจในการทำความดี และไม่คิดที่จะหลีกเลี่ยงการทำความไม่ดี แต่หากเรารู้ชัดเจนถึงกฎแห่งกรรมนี้ เราก็จะมั่นใจและมั่นคงในการทำความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และผลของการทำความดีก็จะตอบสนองเรากลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันด้วย …..

read more

วันที่ 60 การอยู่: บนเส้นทางแห่งการเดินตามรอยพระพุทธเจ้านี้ ….. – เป็นเส้นทางที่ถูกต้อง ที่เรามั่นใจได้ว่า เราจะพบกับความสุขที่แท้จริง และเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรตลอดกาล – เป็นเส้นทางที่ปลอดภัย ที่เรามั่นใจได้ว่า เราจะพบกับความสงบที่แท้จริง และเป็นความสงบที่ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง – เป็นเส้นทางที่ดีงาม ที่เรามั่นใจได้ว่า เราจะพบกับความเจริญที่แท้จริง และเป็นความเจริญที่ก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลังจากที่เราเดินในเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้านี้แล้ว อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราจากนี้ต่อไป แม้เราอาจคิดว่า มันเป็นการเดินตามที่ยากเย็นแสนเข็ญ ลำบากเดือดร้อน หรือทุกข์ระทมใจ อย่างมากมาย และสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ที่แม้ว่าเราอาจคิดว่ามันเป็นความทุกข์นั้น แท้จริงแล้ว มันกลับไม่ใช่ความทุกข์ตามที่เราเข้าใจแต่อย่างใดเลย แต่มันเป็นการสร้างเหตุแห่งความสุขในเบื้องหน้าต่างหาก ที่เราจะต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ พากเพียรพยายาม อดทนอดกลั้น จนถึงที่สุด จนกว่าสิ่งที่เราทำต่าง ๆ นั้น จะปรากฏผลในที่สุด…

read more

วันที่ 59 การอยู่: หากท่านต้องการรู้ว่าหนทางและวิธีการนั้นทำอย่างไร และท่านต้องการปฏิบัติตาม ท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากมาก และโชคดีมากมาก จากนี้ต่อไป ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ ทุกประโยคและทุกคำ ที่เขียนลงในที่นี้ จากนี้ต่อไป ชีวิตของท่านก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเลย ด้วยการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพียง 3 อย่าง คิดตาม 2. พูดตาม 3. ทำตาม และสิ่งที่เราจะปฏิบัติตาม คือ การเดินทางในเส้นทาง ที่เป็นเส้นทาง….. “การเดินตามรอยพระพุทธเจ้า” …..

read more