Skip to toolbar

www.avpschool.org
คำสอน…..

“ไม่มีสิ่งดีใด ที่จะเกิดขึ้น
โดยไม่มีความดี ไปแลกเปลี่ยนมา”
ดังนี้…..

ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ได้เอาความดีไปแลกเปลี่ยนมา

เพราะ
ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ
และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนมีสาเหตุที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เสมอ ๆ

ดังนั้น
หากเราอยากได้รับผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี กล่าวคือ
– หากเราอยากได้ดี เราต้องมีความดี
– หากเราอยากมีดี เราต้องสร้างความดี
– หากเราอยากอยู่ดี เราต้องทำความดี
– หากเราอยากสุขภาพดี เราต้องรักษาความดี
– หากเราอยากจิตใจดี เราต้องเพิ่มความดี
ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้…..

ผู้ที่มีปัญญา จะปรารถนาแต่สิ่งที่ดี โดยจะรู้อย่างชัดแจ้งว่า การที่จะได้รับผลที่ดีนั้น จะต้องสร้างเหตุที่ดี
และ ผู้ที่มีปัญญา ก็จะสร้างแต่เหตุที่ดี โดยจะพยายามฝักใฝ่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้มีความดี เพื่อสร้างเหตุต่าง ๆ ให้ได้ผลที่ดี ให้ได้มากที่สุด

แต่…..
สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญา แม้อยากได้สิ่งดี แต่ก็ไม่มีปัญญารู้เห็น ว่าจะต้องสร้างเหตุเช่นไร จึงจะได้สิ่งดี
อีกทั้ง ผู้ที่ไม่มีปัญญา ยังจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า สิ่งไม่ดีที่ตนได้รับนั้น เกิดจากการสร้างเหตุไม่ดีไว้ และจะไม่มีโอกาสได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุแห่งตนได้

จึงทำให้ ผู้ที่ไม่มีปัญญา ทำสิ่งตรงข้ามกับผล เป็นเหตุให้ชีวิตของตัวเอง…..
เมื่อยิ่งอยู่ ก็ยิ่งแย่ ยิ่งลำบาก ยิ่งถดถอย ยิ่งตกต่ำ หรือ ยิ่งทุกข์ ฯลฯ

และในวันนี้ ที่เป็นวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย และที่เรากำลังตกอยู่ในวิกฤติกาล COVID-19…..
จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ปรารถนาสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
ด้วยการตั้งปณิธานแห่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองในชีวิต เพื่อจะได้มีความดีไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีมาสู่ตัวเองเพิ่มมากขึ้น

โดยในที่สุด สิ่งดีที่ประเสริฐสูงสุด อันจะทำให้ชีวิตของคนเราพบกับความสุขความเจริญที่แท้จริง คือ…..
ชีวิตที่เดินตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้า

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้หลักสัจธรรมความจริง ที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดชะตาวิถีของชีวิตมนุษย์ คือ…..
หลัก “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

และ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหลักธรรมะอันประเสริฐสูงสุด ที่จะทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากการถูกกำหนดชะตาวิถีจากความทุกข์ใด ๆ ทั้งปวง คือ…..
หลัก “อริยมรรค” แห่ง “ศีล ทาน สติ สมาธิ ปัญญา”

ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประเสริฐสุดเหนือสิ่งอื่นใดในโลก
ที่รอคอยผู้ที่มีปัญญา มาค้นพบ และเข้าถึง…..

สุดท้ายนี้ ขอความสุขความเจริญ จงมีแก่ทุกท่าน เทอญฯ.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *