Skip to toolbar

คำสอน…..

“ผู้คนมีปัญหาขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน”
ดังนี้

สาเหตุที่ผู้คนมีปัญหาการขัดแย้งกัน
เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน

และ 3 สิ่งที่ว่านี้ คือ
“ความรู้ ความดี ความจริง”
ที่แต่ละคน มีไม่เหมือนกัน มีไม่เท่ากัน

จึงทำให้คน คิดต่าง พูดต่าง ทำต่าง
และทำให้ผู้คนเกิดปัญหากัน

เพราะ…..

– ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองรู้มากกว่า รู้ดีกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความรู้ต่างกัน

– ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความดีต่างกัน

– ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองมีความคิดเห็นจริงกว่า ตรงกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความจริงต่างกัน

ดังนั้น…..
การป้องกันหรือลดปัญหาการขัดแย้ง จึงทำได้ด้วยการ

1. สื่อสารถ่ายทอดเพื่อปรับ ความรู้ ความดี และความจริง ให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือเหมือนกัน

2. พึงตระหนักระลึกรู้อยู่เสมอว่า ปัญหาการขัดแย้งเกิดจากความแตกต่างใน 3 สิ่ง ที่มีไม่เท่ากันในแต่ละคน
ฉะนั้น เราจึงควรให้อภัยกัน ให้โอกาสกัน ให้เวลากัน

3. หากเกิดความขัดแย้ง ให้พยายามยุติความขัดแย้งนั้น ๆ ด้วย
ความรู้ ความดี และความจริง ที่แท้จริง

ซึ่ง ความรู้ ความดี ความจริง ที่แท้จริง ที่ว่านี้ คือ
“ศีล ทาน สติ สมาธิ ปัญญา”

โดยขยายความ ดังนี้คือ

– ศีล หมายถึง การไม่ละเมิดทาง กาย วาจา ใจ ต่อกัน

– ทาน หมายถึง การให้ ความเมตตา ความสงสาร ความเห็นใจ ความเข้าใจ แก่กัน

– สติ หมายถึง การตระหนักรู้และระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้ง ที่จะนำไปสู่การพิพาท บาดหมางใจ ทะเลาะเบาะแว้ง กัน

– สมาธิ หมายถึง การตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ใน ความรู้ ความดี และความจริง ที่แท้จริง

– ปัญญา หมายถึง การคิดหาหนทางสกัดกั้นยับยั้งการเกิดปัญหาหรือเหตุแห่งทุกข์ ที่มาจากการขัดแย้งนั้น ด้วย ศีล ทาน สติ สมาธิ ปัญญา

โดยที่สุดของปัญญานั้น คือ

– การใช้ความพยายามในการปรับความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย ให้เข้าหากันให้ดีที่สุด

– หากความพยายามในการปรับเข้าหากันไม่เป็นผล ก็ควรต้องใช้การออกห่างจากกันด้วยดี ซึ่งอาจเป็นการออกจากกันอย่างชั่วคราวจนกว่าจะสามารถกลับมาปรับเข้ากันได้โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้ง หรือออกจากกันอย่างถาวรเพราะไม่สามารถปรับให้เข้ากันได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เท่าที่ ศีล ทาน สติ สมาธิ ปัญญา จะพึงมีอยู่

ดังที่กล่าวมา
ผู้คนมีปัญหาขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง คือ ความรู้ ความดี ความจริง ไม่เท่ากัน

แต่…..
สำหรับผู้ที่เข้าถึง ความรู้ ความดี ความจริง จะไม่มีปัญหาการขัดแย้งกับผู้ใด

และในทำนองเดียวกัน…..
ผู้ที่พยายามเข้าถึง ความรู้ ความดี ความจริง
ก็จะพยายามไม่สร้างปัญหาความขัดแย้ง ให้เกิดขึ้นกับผู้ใด

เพราะ…..
แม้ความขัดแย้งจะเกิดจากการที่คนมี ความรู้ ความดี ความจริง ไม่เท่ากัน
แต่สำหรับคนที่เป็น คนรู้จริง คนดีจริง คนจริง
จะไม่มีความขัดแย้งกับใคร ทั้งโดยการแสดงออกทางภายนอก หรือโดยมีอคติอยู่ภายในใจ

เหตุเพราะ…..
คนรู้จริง คนดีจริง คนจริง
จะรู้ชัดว่า ผู้คนแตกต่างกันด้วย ความรู้ ความดี ความจริง

ดั่งคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า ข้อที่ว่า
การอยู่ร่วมกันได้นั้น จักต้องมี
ศีล จาคะ ศรัทธา ปัญญา ที่เสมอกัน

ดังนั้น…..

ศีล จาคะ ศรัทธา ปัญญา หรือ ศีล ทาน สติ สมาธิ ปัญญา
จึงเป็นสิ่งที่เราควรทำให้เจริญขึ้น
เพื่อให้ได้เข้าถึงซึ่ง ความรู้ ความดี ความจริง อย่างแท้จริง
เพื่อการหลุดพ้น
ทั้งจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น ที่มี ความรู้ ความดี ความจริง ไม่เท่ากันกับเรา
และจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเอง ที่เรายังมี ความรู้ ความดี ความจริง ไม่มากดีพอ
เพื่อการนำพาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลให้ได้ ในท้ายที่สุด
นั่นแล.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *