Skip to toolbar

“ความหวังอันสูงสุดของโลก…..” คำสอน….. ความหวังอันสูงสุดของโลก….. ดังนี้….. ทุกวันนี้ที่โลกมีปัญหา คือการพัฒนาตามกิเลสของมนุษย์ และมาในวันนี้ โลกจึงโหยหา “ผู้นำที่ดีมีปัญญา” ที่จะมาช่วยชี้นำมนุษย์ด้วยกัน ให้หยุดพัฒนาตามใจกิเลสของตนเอง และหันมาพัฒนาโลกใหม่ ที่สวนทาง สวนกระแส กับกิเลส คือ….. การพัฒนาให้มนุษย์ มีการฝักใฝ่และใฝ่หา “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ด้วยหัวใจ ด้วยความหวัง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ตัวเองได้ถูกปลูกฝังให้เจริญยิ่งขึ้นไป ใน จิตสำนึก จิตใจ จิตวิญญาณ ตัวตน เพื่อช่วย ฟื้นคืนโลก และ ฟื้นคืนชีวิต ให้กับตัวมนุษย์เอง และสุดท้าย….. นี่คือ ความหวังอันสูงสุด ของโลก และนี่คือ ความหวังอันสูงสุด…

read more

คำสอน….. “ผู้คนมีปัญหาขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน” ดังนี้ สาเหตุที่ผู้คนมีปัญหาการขัดแย้งกัน เพราะมี 3 สิ่ง ไม่เท่ากัน และ 3 สิ่งที่ว่านี้ คือ “ความรู้ ความดี ความจริง” ที่แต่ละคน มีไม่เหมือนกัน มีไม่เท่ากัน จึงทำให้คน คิดต่าง พูดต่าง ทำต่าง และทำให้ผู้คนเกิดปัญหากัน เพราะ….. – ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองรู้มากกว่า รู้ดีกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความรู้ต่างกัน – ต่างคน ต่างปกป้องตัวเองว่า ตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ซึ่งเป็นผลจากคนมีความดีต่างกัน – ต่างคน…

read more