Skip to toolbar

www.avpschool.org
คำสอน…..

“สำคัญกว่า ความรู้ความสามารถ คือ ความดี”
ดังนี้…..

ความรู้ คือ ข้อมูลความจริงใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น คน สัตว์ พืช หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น

ความสามารถ คือ การแสดงออกของบุคคลที่ได้นำเอาความรู้ความเข้าใจของตนมาประยุกต์ใช้ผนวกกับศักยภาพที่มีอยู่ในตัว

ซึ่ง…..
เป้าหมายของการมีความรู้ ที่บุคคลได้ทำการศึกษาเล่าเรียนค้นพบ และเป้าหมายของการมีความสามารถ ที่บุคคลได้ทำการฝึกฝนพัฒนา ให้เกิดขึ้นในตนนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนและผู้อื่น แต่เพียงอย่างเดียว

โดย…..
หากบุคคลใดไม่มีความดี บุคคลนั้นจะนำความรู้หรือความสามารถของตน ไปใช้อย่างผิดเป้าหมาย กล่าวคือ จะนำความรู้ความสามารถไปทำร้ายให้โทษผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แทนการนำไปสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น ซึ่งก็เป็นการสร้างคุณงามความดีบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตน ด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้…..
ก่อนที่บุคคลใดจะมีความรู้หรือความสามารถ บุคคลนั้นควรที่จะต้องมีความดี เสียก่อน และเช่นเดียวกัน ก่อนที่บุคคลใดจะถูกพัฒนาความรู้ความสามารถ บุคคลนั้นควรที่จะต้องถูกพัฒนาความดี เสียก่อน
เพราะ…..
ตามที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือความสามารถ จะต้องถูกนำไปใช้และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนและผู้อื่น โดยบุคคลจะไม่สามารถนำความรู้หรือความสามารถของตน ไปใช้ผิดจากเป้าหมายที่ควรเป็น อันทำให้ไม่เกิดการบรรลุผลของการพัฒนาความรู้และความสามารถที่แท้จริง

และเมื่อ…..
บุคคลใด ได้รับการปลูกฝัง ซึมซับ สั่งสม พัฒนา ความดีให้เจริญงอกงาม
บุคคลนั้น จะเป็นผู้นึกถึงผู้อื่น จะระมัดระวังตนไม่ให้กระทบกระเทือนผู้อื่น จะคิด พูด ทำ เพื่อผู้อื่น และการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น จะเป็นไปเพื่อผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น
และบุคคลนั้น จะพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

และในทางกลับกัน…..
หาก บุคคลใด ที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีความดี
บุคคลนั้นจะสร้างปัญหา สร้างความปั่นป่วน ก่อความไม่สงบสุข กระทำการเอารัดเอาเปรียบ ทำร้ายทำลายผู้อื่น สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจ ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้กับผู้อื่น โดยสิ่งที่ตนทำนั้นก็จะย้อนกลับมาหาตนเองในที่สุดด้วย
อีกทั้ง…..
บุคคลที่ไม่มีความดี ถึงแม้จะรู้เห็นว่า กฎแห่งกรรมมีจริง หรือ กฎหมายบ้านเมืองมีอยู่ แต่บุคคลนั้นก็จะยังคงไม่ยี่หระแยแสเกรงกลัวต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและตกมาถึงตน
เพราะ…..
บุคคลนั้น เมื่อไม่มีความดีผดุงอยู่ในความคิดจิตใจ บุคคลนั้นยิ่งน่ากลัวและอันตราย เนื่องจากไม่อาจมีสิ่งใดหรือผู้ใด สกัดกั้นยับยั้งการกระทำของบุคคลนั้นได้เลย จนกว่าบุคคลนั้นจะโชคดีพอ ที่จะพบเจอกับความทุกข์และความจริงของตัวเอง จนเกิดสำนึกในวันหนึ่งวันใดในภายภาคหน้า แต่โอกาสเช่นนี้หาได้น้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสเลย

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา…..
ในการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ก่อนการให้ความรู้หรือก่อนการพัฒนาความสามารถใด ๆ แก่เด็ก
ครูผู้สอนต้อง อบรม สั่งสอน ปลูกฝัง พัฒนา บ่มเพาะ ความดีให้แก่เด็ก
และครูผู้สอนต้องให้มั่นใจว่าเด็กมี ความรักความศรัทธา ความคิด ความอยากในความดี รักดี ใฝ่ดี และฝักใฝ่ในการพัฒนาตนเองสู่ความดี เพื่อให้เด็กมีเครื่องมือคุ้มครองคุ้มภัยตนในการมีและการเอา “ความดี นำความรู้และความเก่ง” เสมอ ๆ

หาไม่เช่นนั้น ครูผู้สอนนั้นจะตกเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริม ให้เด็กเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ทำลาย สร้างความเสียหาย ก่อความเดือดร้อน ละเมิดผู้อื่นและสังคมส่วนรวม และที่แย่ยิ่งกว่านั้น ก็คือ เด็กได้ทำลายเกียรติศักดิ์ศรีและตัวตนของตนเองอย่างรุนแรง ด้วยการก่อกรรมให้กับตนเอง
ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ จัดได้ว่าทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ต่างทำหน้าที่ของตนเองล้มเหลว ที่ไม่ได้ทำให้การพัฒนาสู่ความรู้และความสามารถบรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริงได้ ที่ผู้สอนได้อุตส่าห์สอนสั่งวิชาความรู้ และผู้เรียนได้อุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียน มาอย่างเหนื่อยยากมากมาย แต่สุดท้ายกลับเป็นการ สูญเปล่าและติดลบ ดั่งคำกล่าวโบราณที่ว่า “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” นั่นเอง

อันจะกล่าวต่อไปในท้ายที่สุดนี้ว่า…..
หากเราไม่สามารถเอา “ความดีหรือปัญญา” นำ “ความรู้ความสามารถหรือความเก่ง” ได้แล้วนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นที่สุด ที่หนึ่งชีวิต ที่ได้มีโอกาสเกิดมา ที่ได้อุตส่าห์ถูกเลี้ยงดูฟูมฟักจนเติบใหญ่ ที่ได้ลงทุนลงแรงทุกสิ่งอย่าง ที่ได้พยายามทุ่มเทอย่างมากมาย และที่ได้อดทนต่อสู้ในชีวิตมาอย่างยาวนาน แต่สุดท้ายต้องมาพบจุดจบว่า
การเกิดมาในชีวิตนี้ แทนที่จะเป็น “กำไร” แต่กลับกลายเป็น “ขาดทุน” ที่ยากยิ่งที่จะมีโอกาสสร้างคืนหรือเอาคืน กลับมา.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

 

###########################

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *