Skip to toolbar

คำสอน….. “มันไม่สำคัญว่า เรามีอะไร แต่มันสำคัญว่า เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี“ ดังนี้….. มันไม่สำคัญว่า เรามีอะไร แต่มันสำคัญว่า เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี หรือไม่ ต่างหาก เพราะ….. แม้เราอาจไม่มี มากมาย แม้เราอาจไม่มี ทุกอย่าง แม้เราอาจไม่มี ในทุกที่ แม้เราอาจไม่มี ในทุกเวลา แม้เราอาจไม่มี ในทุกโอกาส แต่….. เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามี เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราได้ เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราใช้ เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรากิน เราคงเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เราอยู่ ทั้งนี้เพราะ….. เมื่อเราเห็นคุณค่าในสิ่งใด เราจะมองสิ่งนั้น ด้วยความสุข เราจะมองสิ่งนั้น ด้วยความยินดี…

read more