Skip to toolbar

www.avpschool.org
คำสอน…..

“การศึกษาที่แท้จริง คือ……..”
ดังนี้…..

การศึกษาที่แท้จริง คือ…..

การศึกษา ที่สอนการ แก้ไขสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวตน ปลูกฝังนิสัยจิตใจที่ดี ให้มีความเมตตา กรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดผู้ใด อยู่ในโลกด้วยสติปัญญา ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา ไม่เป็นผู้โลภ ใช้ทรัพยากรของโลกพอเหมาะกับตัวเอง ไม่เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูง มีวิชาความรู้สามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำตนเป็นภาระของผู้อื่น พึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ อยู่ในโลกด้วยความไม่ประมาท อยู่ในชีวิตด้วยการไม่สร้างกรรมชั่ว แต่ด้วยการสร้างคุณงามความดี สั่งสมบุญบารมี หรืออริยทรัพย์ เพื่อเป็นเสบียงสำหรับชีวิตในอนาคตเบื้องหน้า และภพภูมิในชาติต่อไป

แต่…..
หากการศึกษาใด ไม่มีสาระแก่นสารในการบรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งเหล่านี้ การศึกษานั้นถือเป็นการศึกษาที่ผิดพลาด ถือเป็นการศึกษาที่ล้มเหลว ที่ต้องจัดการแก้ไข เพราะเป็นการศึกษาที่ลิดรอนสิทธิและทำลายโอกาสแห่งการสร้าง ที่ไม่ช่วยขัดเกลาจิตใจ แต่กลับส่งเสริมกิเลสในตัวคน ทำให้บุคคลเมื่อเติบโต นิยมการเปรียบเทียบแข่งขัน การชิงดีชิงเด่น รวมไปถึงเอารัดเอาเปรียบ ไม่ใส่ใจผู้อื่น และเมื่อยิ่งมีวิชาความรู้มาก ก็ยิ่งทำร้ายผู้อื่นมาก เมื่อยิ่งมีความเก่งมาก ก็ยิ่งมีวิธีการในการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ที่การศึกษาที่ควรจะเป็นตัวสร้าง แต่กลับเป็นตัวทำลาย ที่ทำลายศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของมนุษยชน อันขัดแย้งกับการศึกษาที่ถูกต้อง ที่ต้องสอนให้บุคคล รู้คุณค่าที่แท้จริงของตนเอง มีความรักและความจริงใจกับตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง และเคารพเกียรติศักดิ์ศรีของตนเอง

สรุปท้าย การศึกษาที่แท้จริง คือ การศึกษาที่มีเป้าหมายที่มุ่งสอนให้คน ทำความดี ละเว้นความชั่ว คิดดี พูดดี ทำดี มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ละจากความคิดความรู้สึกที่ทำให้ตัวเองมีความทุกข์ อยู่ในชีวิตอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบอาชีพการงานที่ซื่อสัตย์สุจริต สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างไม่อัตคัดขัดสน โดยไม่ต้องคาดหวังให้ผู้อื่นมายอมรับหรือนิยมชมเชยตน แต่อยู่ในชีวิตด้วยความมั่นคงในตนเอง ยืนหยัดในวิถีที่ถูกต้อง บนเส้นทางแห่งความดีและความจริงท่ามกลางกระแสโลกอย่างไม่หวั่นไหว ดำรงตนเพื่อสร้างคุณงามความดีและประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งยังเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิต เพื่อเป้าหมายให้ตนเองพัฒนาให้ดีขึ้นและฉลาดขึ้นด้วย สติ สมาธิ ปัญญา ตลอดทั้งชีวิต สู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงของชีวิต… ตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *