Skip to toolbar

www.avpschool.org

คำสอน…..

“จงนำพาชีวิตด้วย สติปัญญา”
ดังนี้…..

เราจงนำพาชีวิตของเราด้วย สติปัญญา
เพราะ สติปัญญา จะนำพาชีวิตของเรา ให้อยู่รอดปลอดภัย

สติปัญญา ในที่นี้ หมายถึง…..
– การมีสัมมาสติ หรือการระลึกรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่ง…..
ดีหรือไม่ดี ถูกหรือไม่ถูก ควรหรือไม่ควร จริงหรือไม่จริง และเจริญหรือไม่เจริญ
– บนหลักของสัมมาทิฐิ หรือการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง
– ด้วยการเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป หรือการพินิจพิจารณาหาเหตุและผลตามหลักสัจธรรมความดีและความจริง ให้ละเอียดลึกซึ้งแยบยลยิ่งขึ้นไป

เมื่อเราประคองชีวิตของเราด้วยสติปัญญา สติปัญญาก็จะปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ให้มีเหตุแห่งความเสี่ยงจากภัยอันตรายนานับประการ ที่อาจเกิดขึ้นกับเราทาง ร่างกาย และจิตใจ

ดังนั้น…..
ขอให้เราจงพึงสำรวมระวัง กาย วาจา ใจ ด้วยสติปัญญา ในการเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือสิ่งใด ดังนี้

ในการคิด พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… คิด
ในการดู พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… ดู
ในการฟัง พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… ฟัง
ในการพูด พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… พูด
ในการกิน พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… กิน
ในการทำ พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… ทำ
ในการแสดง พึงระลึกรู้ว่าเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง สิ่งที่เจริญ
จึง… แสดง

แต่ หากเราไม่ใช้สติปัญญาของเราพินิจพิจารณาทบทวนไตร่ตรองถึงเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นในสิ่งต่าง ๆ ที่เราจะ คิด ดู ฟัง พูด กิน ทำ และแสดง ว่าเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก สิ่งที่ควร สิ่งที่จริง และสิ่งที่เจริญ ก่อนแล้วไซร้
ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อนมัวหมอง ที่ทำให้เราอาจเกิดปัญหา เกิดเรื่องเดือดร้อน เกิดความขัดแย้งุ การทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยอันตราย เกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉิน เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาสุขภาพร่างกาย ฯลฯ ตามเหตุปัจจัย ผลของการกระทำ หรือผลของกรรม ที่เราได้สร้างไว้ จนบางครั้งอาจพบกับคำว่า สายไป

ดังนั้น…..
ตามที่กล่าวมา เราจึงพึงประคองชีวิตของเราด้วย สติปัญญา อันจักทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตอย่าง อยู่รอดปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวง
เพราะเราได้สกัดกั้นต้นเหตุของการเกิดปัญหานานาภัยไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีพร้อมแล้วด้วยสติปัญญา ที่มีความสำรวม ระมัดระวัง ไม่ประมาท ตามหลักแห่งสัจธรรมความดีและความจริง อันจะทำให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

และเมื่อเราทำสิ่งใดที่เราเกี่ยวข้องไว้ดีแล้ว แต่อาจมีเหตุเกิดขึ้นกับเราโดยไม่คาดคิด ที่เป็นปัญหาหรือแม้เป็นวิกฤติการณ์ชีวิต เราก็จะยังคงรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยการแก้ไขจัดการด้วยสติปัญญาเช่นดังเดิม และจะยังคงประคับประคองชีวิตของเราด้วยสติปัญญา ต่อไป

และสุดท้าย สิ่งที่เราต้องสั่งสมและเจริญให้มากยิ่งขึ้นในทุกวันเวลานาทีของชีวิต คือ สติปัญญา

ไปจวบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสติปัญญา ที่จะนำพาเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวล ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต นั้นแล.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *