Skip to toolbar

คำสอน….. “เงินที่ได้จากการงาน จักต้องเป็นผลผลิตของความดี ฉันใด เกรดคะแนนที่ได้จากการเรียน จักต้องเป็นผลผลิตของความดี ฉันนั้น” ดังนี้….. เงินที่ได้จากการงาน ก็ดี เกรดคะแนนที่ได้จากการเรียน ก็ดี จักต้องเป็นผลผลิตของความดี จึงจักเป็นสิ่งที่ควร เหตุเพราะ….. เงินที่ได้จากการงาน ที่เป็นผลผลิตของความดี จึงจักเป็นเงินที่ถูกต้อง เป็นเงินที่สร้างความภูมิใจ เป็นเงินที่ทำให้เกิดความสุข และเป็นเงินที่ก่อดอกออกผลเป็นกำไรแก่ชีวิต ส่วนเงินที่งอกเงยมาจากความไม่ดี เป็นเงินที่ไม่ถูกต้อง เป็นเงินที่ไม่สร้างความภูมิใจ มิใช่เป็นกำไร มิได้ก่อให้เกิดความสุข แต่กลับเป็นหนี้ ที่ผู้แสวงหาจักต้องชดใช้พร้อมดอกเบี้ยแสนแพง ที่มีพันธนาการแห่งโทษและความทุกข์รออยู่เบื้องหน้า ด้วยเหตุเดียวกัน….. เกรดคะแนนที่เป็นผลผลิตของความดี จึงจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่สร้างความสุข สร้างความมั่นคงทางจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาคนสู่ความดี หล่อหลอมสังคมที่ดี มีอนาคตที่ออกดอกผลเป็นกำไรของชีวิตเป็นที่หมายในเบื้องหน้า ฉะนั้น การวัดเกรดคะแนนในการเรียน จึงเป็นสิ่งไม่ควรทำ หากการวัดนั้นมิได้มีเป้าหมายที่การชี้วัดความดี และคะแนนทั้งหลายที่ได้มาไม่ได้เป็นผลผลิตของการสร้างคุณธรรมความดี ทั้งนี้ เป็นเพราะ….. ในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์เราไม่ควรเปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน เพราะเราทุกคนล้วนมีความแตกต่าง…

read more