Skip to toolbar

คำสอน…..

“ผลสำเร็จของชีวิต จักวัดได้ด้วย การมีความสุขของผู้คนในชีวิต ฉันใด
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา จักวัดได้ด้วย การมีความสุขของนักเรียนในการเรียน ฉันนั้น”
ดังนี้…..

ผลสำเร็จของชีวิต จักต้องวัดด้วย การมีความสุขของผู้คน มิใช่ ทรัพย์สินตำแหน่งลาภยศ ที่ได้มาจากการแก่งแย่งช่วงชิงกัน
และ
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา จักต้องวัดด้วย การมีความสุขของนักเรียน มิใช่ เกรดคะแนนความรู้ความสามารถ ที่ได้มาจากการสอบเปรียบเทียบแข่งขันกัน

เพราะ….
ไม่ว่าจะเป็น เงินทองตำแหน่งลาภยศที่ได้มาในชีวิต หรือ เกรดคะแนนความรู้ความสามารถที่ได้มาในการเรียน
จักต้องเป็น ‘ผลลัพธ์ของความสุข’ มิใช่ ‘ต้นเหตุของความสุข’

แต่เมื่อผู้คนทั้งหลายในโลกไม่เข้าใจ ที่กลับคิดว่า การมีเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศจะนำมาซึ่งความสุข ผู้คนในโลกจึงคิดแก่งแย่งช่วงชิงไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านั้นกัน ทั้งที่หารู้ไม่ว่า วิถีของการได้มาด้วยการแก่งแย่งช่วงชิงไขว่คว้าหาวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของนอกกายนั้น กลับกลายเป็นบ่อนทำลายความสุขและตัวตนที่ดีของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย

และในทางตรงกันข้าม หากผู้คนเลือกเป้าหมายของชีวิตที่ การมีความสุข แล้วไซร้ ชีวิตของคนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุข ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และบั้นปลาย อยู่ตลอดเวลาและอย่างยั่งยืน และความสุขที่คนนั้นมีอยู่ในตัวเอง ก็จะเป็นต้นเหตุชักพาสิ่งต่าง ๆ อื่น ๆ เข้ามา ที่นับเป็นกำไรผลพลอยได้ แต่ถึงกระนั้น สิ่งต่าง ๆ อื่น ๆ ที่อาจตามมา ก็มิใช่สาระสำคัญของชีวิตอยู่ดี

ส่วนการเลือกที่จะมีความสุข ที่ผู้คนแต่ละคนอาจมีแนวทางในการค้นหาในรูปแบบและวิธีการที่ไม่เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนมีเพียงสิ่งเดียว โดยความสุขอื่นใดนอกเหนือจากนี้นั้น เป็นความสุขเพียงหลอกลวง หรือเป็นความสุขแค่ชั่วคราว ซึ่งสุดท้าย ความสุขใดอื่นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์อยู่ดี

อันความสุขที่แท้จริง ที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ว่านี้นั้น คือ
“การละวางทางใจ” มิใช่ “การได้มาทางกาย”

“การละวางทางใจ” คือ ‘ความสามารถวิเศษเฉพาะตน’ ที่บุคคลจะบรรลุได้ด้วยการฝึกฝนตนเองให้เกิดความคิดจิตใจ อันประกอบด้วย…..

– ความใฝ่หาจริงใจ ต่อความรู้
– ความหนักแน่นมั่นคง ต่อความดี
– ความถ่อมตนจำนน ต่อความจริง
– ความแข็งแกร่งอดทน ต่อความทุกข์
– ความศรัทธาเชื่อมั่น ต่อความสุข

ด้วยเหตุฉะนี้…..
การศึกษาที่แท้จริง จึงมิควรมุ่งเน้นปลูกฝังการเปรียบเทียบแบ่งแยกแข่งขันกันด้วยเกรดคะแนน แต่ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาจิตใจตัวตนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เข้าถึง ความรู้ ความดี ความจริง และความสุข ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของชีวิต อันจะทำให้ผู้เรียนบรรลุซึ่ง ความฉลาด ความเก่ง ความงาม ความดี มีคุณค่าในตัวเอง อย่างถูกต้องถูกทางเต็มศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตในที่สุด คือ การได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริง ตามเส้นทางแห่งหลักสัจธรรมความจริงอันประเสริฐสูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นพบตรัสรู้และตรัสสอนไว้แล้ว เป็นอย่างดีนั้น นั่นเอง.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *