Skip to toolbar

คำสอน….. “ผลสำเร็จของชีวิต จักวัดได้ด้วย การมีความสุขของผู้คนในชีวิต ฉันใด ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา จักวัดได้ด้วย การมีความสุขของนักเรียนในการเรียน ฉันนั้น” ดังนี้….. ผลสำเร็จของชีวิต จักต้องวัดด้วย การมีความสุขของผู้คน มิใช่ ทรัพย์สินตำแหน่งลาภยศ ที่ได้มาจากการแก่งแย่งช่วงชิงกัน และ ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา จักต้องวัดด้วย การมีความสุขของนักเรียน มิใช่ เกรดคะแนนความรู้ความสามารถ ที่ได้มาจากการสอบเปรียบเทียบแข่งขันกัน เพราะ…. ไม่ว่าจะเป็น เงินทองตำแหน่งลาภยศที่ได้มาในชีวิต หรือ เกรดคะแนนความรู้ความสามารถที่ได้มาในการเรียน จักต้องเป็น ‘ผลลัพธ์ของความสุข’ มิใช่ ‘ต้นเหตุของความสุข’ แต่เมื่อผู้คนทั้งหลายในโลกไม่เข้าใจ ที่กลับคิดว่า การมีเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศจะนำมาซึ่งความสุข ผู้คนในโลกจึงคิดแก่งแย่งช่วงชิงไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านั้นกัน ทั้งที่หารู้ไม่ว่า วิถีของการได้มาด้วยการแก่งแย่งช่วงชิงไขว่คว้าหาวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของนอกกายนั้น กลับกลายเป็นบ่อนทำลายความสุขและตัวตนที่ดีของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย และในทางตรงกันข้าม หากผู้คนเลือกเป้าหมายของชีวิตที่…

read more