Skip to toolbar

คำสอน….. “การให้ที่ประเสริฐและยิ่งใหญ่ คือ การให้อิสรภาพ” ดังนี้….. ไม่มีการให้ใด ๆ ที่จะประเสริฐยิ่งใหญ่ไปกว่า การให้อิสรภาพ อิสรภาพ คือ อะไร? อิสรภาพ คือ สภาวะของการเป็นอิสระหรือปลอดรอดพ้น จากการผูกพัน เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้ง พึ่งพาอาศัย เกาะติดยึดติด หลงเชื่อหลงตาม ห่วงหาอาวรณ์ ฯลฯ กับผู้ใดหรือกับสิ่งใด ทั้งทางร่างกาย ความคิด และจิตใจ การให้อิสรภาพแก่ผู้ใด เป็นอย่างไร? การให้อิสรภาพแก่ผู้ใด คือ การเอื้อประโยชน์ให้ผู้นั้น สามารถเป็นอิสระ ปลอดรอดพ้นจากการผูกพัน เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้ง พึ่งพาอาศัย เกาะติดยึดติด หลงเชื่อหลงตาม ห่วงหาอาลัย ฯลฯ กับผู้อื่นหรือกับสิ่งอื่น ทั้งทางร่างกาย ความคิด และทางจิตใจ…

read more