Skip to toolbar

คำสอน
…..ต่อ

“ผู้มองเห็นความจริง จะเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์”

ผู้ที่มองเห็นความจริง จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์
ดังนี้…..

ดังกล่าวก่อนมา การมองเห็นความจริงใน 4 สภาวการณ์ อันมี

1. ความจริงข้อใดที่เรารู้ เราก็มองเห็นชัดและมั่นใจว่าเรารู้
2. ความจริงข้อใดที่เราไม่รู้ เราก็มองเห็นและยอมรับว่าเราไม่รู้
3. ความจริงข้อใดที่ผู้อื่นรู้ เราก็มองเห็นและยอมรับว่าผู้อื่นรู้
4. ความจริงข้อใดที่ผู้อื่นไม่รู้ เราก็มองเห็นและรู้ชัดว่าผู้อื่นไม่รู้

เหล่านี้ นับเป็นความจริงแท้ ด้วยเพราะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้อง

ซึ่งไม่ว่าความจริงจะมีสภาวการณ์เช่นใด สำหรับผู้ที่มองเห็นความจริง รู้ชัดในความจริง และยึดมั่นในความจริง จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงความจริงสูงสุดได้ในที่สุด

เหตุเป็นเพราะการมองเห็นความจริงเหล่านี้ เป็นการมองเห็นที่ปราศจากความขัดแย้งในตัวตนของผู้ที่มองเห็น และผู้ที่มองเห็นเช่นนี้ จะสามารถทำความจริงให้เป็นที่ปรากฎ และจะสามารถทำความจริงให้เจริญงอกงาม อีกทั้งยังจะสามารถถ่ายทอดแบ่งปันความจริงเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ดังฉะนี้

1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้
ความจริงข้อนี้ เราและผู้อื่นสามารถสัมผัสรับรู้ได้เสมอเหมือนกัน จึงเป็นความจริงที่ไม่มีความขัดแย้ง

2. เป็นความจริงที่เราไม่รู้ แต่ผู้อื่นรู้
ความจริงข้อนี้ เราสามารถรับรู้เพิ่มเติมจากผู้อื่นได้หากความจริงนั้นเป็นที่สิ่งที่เราควรรู้

3. เป็นความจริงที่เรารู้ แต่ผู้อื่นไม่รู้
ความจริงข้อนี้ เราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้หากความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผู้อื่นควรต้องรู้

4. เป็นความจริงที่เราไม่รู้ และผู้อื่นก็ไม่รู้
ความจริงข้อนี้ เป็นความจริงที่เราควรต้องค้นหาหากความจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้

ดังนั้น…..
เมื่อเราเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นความจริง เราก็จะเกิดการต้องการแสวงหาความจริง และเมื่อเราได้ค้นพบความจริง เราก็จะมีความยินดีในการรับรู้ความจริง และเมื่อเรารู้ความจริงชัดแจ้งมากขึ้น เราก็จะยอมจำนนต่อความจริงอย่างถ่อมตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ และซึ่งเมื่อนั้น เราก็จะสามารถละทิ้งทิฐิอัตตาตัวตนที่เราเคยมีมาแต่ก่อนเก่า อันมีความคิดเห็นที่ผิดเพี้ยนและจินตนาการความคิดที่เราสร้างขึ้นมาหลอกหลอนตัวเอง ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งมาท้ายสุดที่เราจะสามารถปลดแอกตัวเองออกจากเครื่องพันธนาการความทุกข์ทั้งมวล อันจะทำให้เราก้าวข้ามผ่านพ้นขึ้นมาอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ อย่างสง่างาม.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *