Skip to toolbar

คำสอน …..ต่อ “อันความจริง มีสภาวการณ์เป็นเช่นไร?” อันความจริง ที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ เกี่ยวกับความจริงใน 4 สภาวการณ์ของคนแต่ละคน ดังนี้ 1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ 2. เป็นความจริงที่เราไม่รู้ แต่ผู้อื่นรู้ 3. เป็นความจริงที่เรารู้ แต่ผู้อื่นไม่รู้ 4. เป็นความจริงที่เราไม่รู้ และผู้อื่นก็ไม่รู้ และด้วยปัญญาในการมองเห็นของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน จึงทำให้ความจริงทั้งหลายต่างถูกมองเห็นและตีความแตกต่างกัน ดังนั้น ความจริงทั้ง 4 สภาวการณ์ จึงแยกย่อยออกมาเป็นอีก 4 สภาวการณ์ ดังนี้ 1. เป็นความจริงที่เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ โดยที่….. ข้อแรก ตัวเรามองเห็นว่า เรารู้ และผู้อื่นก็รู้ ข้อสอง ตัวเรามองเห็นว่า…

read more

คำสอน …..ต่อ “ผู้มีความทุกข์ คือ ผู้อยู่ห่างไกลจากความดีและความจริง” ดังนี้….. ผู้ใดมีความทุกข์ ผู้นั้นคือ ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากความดีและความจริง และ หากผู้นั้นยิ่งมีความทุกข์มาก ผู้นั้นก็ยิ่งอยู่ห่างไกลจากความดีและความจริงมาก แต่….. หากผู้นั้นเข้าใกล้ความดีและความจริง ผู้นั้นก็จะมีความทุกข์น้อยลง น้อยลง และจะมีความสุขมากขึ้น มากขึ้น และ เมื่อผู้นั้นเข้าถึงความดีและความจริงอย่างสมบูรณ์กลมกลืน ผู้นั้นก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความดีและความจริง และผู้นั้นก็จะไม่มีความทุกข์ใดหลงเหลือเจือปนอยู่อีกเลย และนั่นคือ การเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ความดีและความจริง คืออะไร? ความดีและความจริง ในที่นี้ คือ….. “ความจริงอันประเสริฐสูงสุด” หรือที่เรียกว่า “สัจธรรม” และเรียกโดยย่อว่า “ธรรมะ” ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุดสำหรับชีวิตมนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้พยายามออกค้นหา จนกระทั่งค้นพบ และนำมาตรัสสอนแก่หมู่มวลชน เป็นพระธรรมที่มีการเผยแผ่สืบทอดโดยพระอริยสาวก มาอย่างยืนยาวจวบจนปัจจุบัน และผู้ที่สามารถเข้าถึงความดีและความจริง หรือสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ ผู้นั้นเรียกว่าเป็น…

read more