Skip to toolbar

คำสอน “อะไรหรือ? คือความสุขที่แท้จริง?” ดังนี้ ความสุขที่แท้จริง คืออะไร….. ความสุขที่แท้จริง คือการไม่มีความทุกข์ และ….. การไม่มีความทุกข์ คือการไม่รับเอาความทุกข์ การไม่รับเอาความทุกข์ คือการรู้เท่าทันความทุกข์ การรู้เท่าทันความทุกข์ คือการเข้าถึงความทุกข์ การเข้าถึงความทุกข์ คือการช่ำชองเชี่ยวชาญในความทุกข์ การช่ำชองเชี่ยวชาญในความทุกข์ คือการสัมผัสรู้เห็นความทุกข์ การสัมผัสรู้เห็นความทุกข์ คือการหมั่นเผชิญความทุกข์ การหมั่นเผชิญความทุกข์ คือการไม่กลัวเกรงความทุกข์ การไม่กลัวเกรงความทุกข์ คือการมีความมั่นใจที่จะเอาชนะความทุกข์ การมีความมั่นใจที่จะเอาชนะความทุกข์ คือการรู้วิธีการเอาชนะความทุกข์ การรู้วิธีการเอาชนะความทุกข์ คือการพิจาณาอย่างลึกซึ้งถึงความทุกข์ การพิจาณาอย่างลึกซึ้งถึงความทุกข์ คือการเข้าถึงสัจธรรมแห่งความทุกข์ การเข้าถึงสัจธรรมแห่งความทุกข์ คือการรู้ต้นเหตุที่มาของความทุกข์ การรู้ต้นเหตุที่มาของความทุกข์ คือการรู้หนทางดับเหตุของความทุกข์ การรู้หนทางดับเหตุของความทุกข์ คือการรู้วิธีการดับความทุกข์ การรู้วิธีการดับความทุกข์ คือการสามารถดับความทุกข์ การสามารถดับความทุกข์ คือการรอดพ้นจากความทุกข์ การรอดพ้นจากความทุกข์…

read more

คำสอน “การพัฒนาตนเอง ต้องมาจาก การรักตัวเอง” ดังนี้….. การพัฒนาตัวเอง ต้องเริ่มมาจาก การรักตัวเอง ผู้ที่จะพัฒนาตัวเองได้ ต้องเริ่มมาจากการเป็น ผู้รักตัวเอง และ การพัฒนาตัวเอง ที่ไม่มีพื้นฐานมาจากการรักตัวเอง การพัฒนานั้น ไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนานั้น ไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริง เหตุเพราะ….. การรักตัวเอง หมายถึง….. – การหวังดีกับตัวเอง – การมีความปรารถนาดีให้กับตัวเอง – การมีความจริงใจต่อตัวเอง ฉะนั้น….. ผู้รักตัวเอง จึง….. – ต้องการให้ตัวเอง ดี – ต้องการให้ตัวเอง ดูดี – ต้องการให้ตัวเอง ได้ดี – ต้องการให้ตัวเอง อยู่ดี…

read more