Skip to toolbar

คำสอน “ผู้ไร้อิสรภาพ มีทางเลือกมากมาย ผู้มีอิสรภาพ ไม่มีทางเลือกใดเลย” ดังนี้….. ผู้ที่ไร้ซึ่งอิสรภาพ จะมีทางในชีวิตให้เลือกมากมาย แต่สำหรับผู้มีอิสรภาพอย่างแท้จริง กลับไม่มีทางเลือกใดเลย นอกจากทางเดินเพียงทางเดียว เท่านั้น เพราะ….. อิสรภาพที่แท้จริง คือ ความสุขใจ ความสบายใจ ความปลอดโปร่งโล่งใจ ความมั่นคงทางจิตใจ ความอบอุ่นใจ ความมั่นใจ และความวางใจ ดังนั้น….. ผู้ที่ต้องการแสวงหาอิสรภาพ จะเลือกเดินบนเส้นทางที่ทำให้ตัวเองบรรลุซึ่ง ความสุขใจ ความสบายใจ ความปลอดโปร่งโล่งใจ ความมั่นคงทางจิตใจ ความอบอุ่นใจ ความมั่นใจ และความวางใจ เหล่านี้ และ เส้นทางที่จะนำไปสู่อิสรภาพ มีเพียงเส้นทางเดียว คือ เส้นทางสายแห่ง ความดี ความจริง และความถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง จะไม่ลังเลสงสัยว่า ตัวเองจะต้องคิด…

read more

คำสอน….. “ ความสุขที่แท้จริง คือ ‘อิสรภาพ’ ไม่ใช่ ‘ความสำเร็จ’ หรือ ‘ความสมหวัง’ ” ดังนี้ การมีความสุขที่แท้จริง มาจาก การมีอิสรภาพ ไม่ใช่ การประสบกับความสำเร็จ หรือ การพบกับความสมหวัง อิสรภาพ คือ การสามารถพึ่งพาตนเอง โดยไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้ตัวเองเกิดความสุขใจ ความสบายใจ ความมั่นใจ ความภูมิใจ ความอบอุ่นใจ หรือความวางใจ ผู้ที่มีอิสรภาพ คือ ผู้ที่สามารถดำรงอยู่กับตัวเองด้วยการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในตัวเอง โดยสามารถให้กำลังใจกับตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง มีความรักในตนเอง มั่นใจในตนเอง ภูมิใจในตนเอง และมีความมั่นคงในตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาหรืออิงอาศัยใครอื่นหรือสิ่งอื่นเพื่อให้เกิดความสุขใจ ความสบายใจ ความมั่นใจ ความภูมิใจ ความอบอุ่นใจ…

read more