Skip to toolbar

คำสอน…..

“ความหวังของสังคม อยู่กับระบบการศึกษา
ที่มอบความรู้จริงแท้ จากครูที่แท้จริง”

ดังนี้…..

ความรู้ที่จริงแท้ คือ
เนื้อหาความรู้ที่มีสาระโยชน์ต่อชีวิตจริง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตได้จริง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตจริง ๆ ที่ให้ประโยชน์กับผู้เรียนรู้จริง ๆ และที่สามารถนำพาผู้เรียนรู้สู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้จริง ๆ

ครูที่แท้จริง คือ
ครูที่มีหัวใจของความเป็นครูที่แท้จริง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จริงแท้แก่เด็กนักเรียน ด้วยความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ ความห่วงใย ความเสียสละ ความอดทน อดกลั้น ฯลฯ อย่างแท้จริง

และเราสามารถพลิกฟื้นสังคมที่มีปัญหาของเรา ให้กลับคืนมาเป็นสังคมที่ดีและสงบสุขได้ เพียงเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ระบบการศึกษา ด้วย
การมอบความรู้ที่จริงแท้ จากครูที่แท้จริง

เพราะ…..
ด้วย ความรู้ที่จริงแท้ ที่มีองค์ประกอบอันเป็นสาระประโยชน์อย่างครบถ้วน จะทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงได้ ซึ่งประกอบด้วย

– ความรู้ความสามารถ ในการป้องกันอันตรายและรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ให้อยู่รอดปลอดภัยมีอายุยืนยาว

– ความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อการครองชีพและการดำรงชีวิตอย่างก้าวหน้ายั่งยืน

– ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ด้านการวางตน พฤติกรรม ความคิด อุปนิสัย จิตใจ ให้เป็นคนดีและมีความสุข

และระบบการศึกษาที่ว่าด้วยการ “มอบความรู้จริงแท้ จากครูที่แท้จริง” นี้ เป็นหนทางเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหลายในสังคมได้ และเป็นความหวังเดียวที่จะทำให้เราพลิกฟื้นสังคมของเราขึ้นมาได้ นอกนั้น เราไม่มีหนทางใดหรือความหวังใดหลงเหลืออยู่อีกเลย…..

มีต่อ ตอนที่ 2……….

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *