Skip to toolbar

คำสอน….. “ความหวังของสังคม อยู่กับระบบการศึกษา ที่มอบความรู้จริงแท้ จากครูที่แท้จริง” ดังนี้….. ความรู้ที่จริงแท้ คือ เนื้อหาความรู้ที่มีสาระโยชน์ต่อชีวิตจริง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตได้จริง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตจริง ๆ ที่ให้ประโยชน์กับผู้เรียนรู้จริง ๆ และที่สามารถนำพาผู้เรียนรู้สู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้จริง ๆ ครูที่แท้จริง คือ ครูที่มีหัวใจของความเป็นครูที่แท้จริง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จริงแท้แก่เด็กนักเรียน ด้วยความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ ความห่วงใย ความเสียสละ ความอดทน อดกลั้น ฯลฯ อย่างแท้จริง และเราสามารถพลิกฟื้นสังคมที่มีปัญหาของเรา ให้กลับคืนมาเป็นสังคมที่ดีและสงบสุขได้ เพียงเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ระบบการศึกษา ด้วย การมอบความรู้ที่จริงแท้ จากครูที่แท้จริง…

read more

คำสอน….. “ สำคัญกว่า ‘ความรู้’ คือ ‘การมอบความรู้’ เพราะ ‘ความรู้’ มักมาพร้อม ‘สิ่งปนเปื้อน’ ” ดังนี้ วิชาความรู้ในโลกล้วนมีมากมาย และเราอาจเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องระวัง ที่มักมาพร้อมกับความรู้ คือ สิ่งปนเปื้อน อันเกิดจาก – เจตนาในการมอบความรู้ ที่ไม่บริสุทธิ์ – วิธีการมอบความรู้ ที่ไม่ถูกต้อง – ผู้มอบความรู้ ที่มีจิตใจไม่สะอาด และในการศึกษาเล่าเรียนจากผู้สอน สิ่งปนเปื้อนที่ผู้เรียนอาจได้รับ คือ การถูกปลูกฝัง ด้วยสิ่งที่ไม่ดี ต่าง ๆ ดังนี้ – ด้วย ทัศนคติ ที่ไม่ดี – ด้วย…

read more