Skip to toolbar

คำสอน…..

“การศึกษา ต้อง เพิ่มคุณค่า ลดอัตตา แก่ตัวตน”
ตอนที่ 2……….

การศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้ตอบสนองเป้าหมายของชีวิต ที่ต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต อันมี ความสุขความเจริญในเบื้องหน้า เป็นที่ตั้ง

แต่การศึกษาในปัจจุบัน กลับมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนในด้าน การประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน แทน การมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต

เมื่อเป็นเช่นนี้ การศึกษาจึงพาชีวิตของผู้เรียน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดทั้งชีวิต สู่ “ความทุกข์” ใหญ่หลวง

เพราะ
เมื่อการศึกษามุ่งเน้นที่การ มีความสำเร็จ แทน การมีความสุข
การศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ ความรู้ในการประกอบอาชีพหน้าที่การงาน เพื่อบรรลุความสำเร็จทางโลก อันมี ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง และความสุขสบายในชีวิต เป็นเป้าหมาย
ในการนี้ เพราะเป้าหมายของการศึกษาถูกวางไว้ผิดทาง ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ “การพบเจอความสุขความเจริญที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์” แต่กลับไปมุ่งเน้นที่ “การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและวิวัฒนาการทางโลก” แทน

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงไม่ได้สอนให้ “ผู้เรียนเกิดการละวางและพัฒนาจิตใจของตนเอง” แต่กลับสอนให้ “ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภควัตถุ” โดยหลงลืมไปว่า ทรัพยากรของโลก มีอยู่อย่างจำกัด

การศึกษาที่มีเป้าหมายดังกล่าว จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ แก่งแย่ง แข่งขัน ประกวด ประชัน เปรียบเทียบ กันกับผู้อื่น ในด้านความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเจริญ ความก้าวหน้า ความทันสมัย สู่ตำแหน่ง อาชีพ หน้าที่ การงาน ในชีวิตของตนเอง

และการศึกษาที่มีเป้าหมายดังกล่าว จะส่งผลกระทบที่เป็นความทุกข์ให้กับชีวิตแต่ละชีวิตไปตลอดทั้งชีวิต ด้วยการฝังรากลึกให้ชีวิตมีแต่ ความรีบเร่ง ความร้อนรน ความตรากตรำ ความเหน็ดเหนื่อย ความเครียด ความกดดัน เพื่อให้ชีวิตของตน อยู่รอด ไปรอด ปลอดภัย ทัดเทียม หรือเหนือกว่า ผู้อื่น โดยไม่รู้จักสาระประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือทำ และไม่รู้จักศักยภาพและคุณค่าในตนเอง อีกทั้งไม่อาจพบเจอความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้เลย…..

มีต่อ ตอนที่ 3……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *