Skip to toolbar

คำสอน….. “การศึกษา ต้อง เพิ่มคุณค่า ลดอัตตา แก่ตัวตน” ตอนที่ 3….. เมื่อการศึกษามุ่งเน้นที่ “การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน” แทน “การมีความสุขในชีวิต” ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น การศึกษาก็จะมุ่งเน้นทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนการสอนและเนื้อหาหลักสูตรไปที่ วิชาความรู้เพื่อความเก่งทางโลก ที่ส่งเสริมให้มนุษย์ต่างมุ่งแสวงหาและพัฒนาความเจริญทางวัตถุภายนอก ด้วยการแก่งแย่งแข่งขัน อันจะนำไปสู่การแตกแยกระหว่างหมู่มนุษย์ แทนที่จะเน้นไปที่ วิชาความรู้เพื่อความดีทางธรรม ที่ปลูกฝังให้มนุษย์เกิดการละวางและพัฒนาตนเองที่ความคิดจิตใจ เพื่อการอยู่ร่วมกัน ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปันกัน มีความรักความเมตตาต่อกัน อันจะนำไปสู่การมีความสุขในชีวิต และความผาสุกร่มเย็นในหมู่มนุษย์ ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง แต่สิ่งที่เป็นอยู่ เกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบัน คือ นอกจากการศึกษาจะไป จุดประกายความโลภ เพิ่มความเห็นแก่ตัว เสริมอัตตาตัวตน ให้แก่มนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมาก แล้ว การศึกษาก็ยังไม่ได้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งข้อนี้เป็นที่น่าเสียดายมาก ทั้ง ๆ ที่ระบบการศึกษามีโอกาสสร้างในสิ่งที่ควรสร้าง…

read more

คำสอน….. “การศึกษา ต้อง เพิ่มคุณค่า ลดอัตตา แก่ตัวตน” ตอนที่ 2………. การศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้ตอบสนองเป้าหมายของชีวิต ที่ต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต อันมี ความสุขความเจริญในเบื้องหน้า เป็นที่ตั้ง แต่การศึกษาในปัจจุบัน กลับมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนในด้าน การประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน แทน การมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้ การศึกษาจึงพาชีวิตของผู้เรียน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดทั้งชีวิต สู่ “ความทุกข์” ใหญ่หลวง เพราะ เมื่อการศึกษามุ่งเน้นที่การ มีความสำเร็จ แทน การมีความสุข การศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ ความรู้ในการประกอบอาชีพหน้าที่การงาน เพื่อบรรลุความสำเร็จทางโลก อันมี ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง และความสุขสบายในชีวิต เป็นเป้าหมาย ในการนี้ เพราะเป้าหมายของการศึกษาถูกวางไว้ผิดทาง ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่…

read more