Skip to toolbar

คำสอน….. “การศึกษา ต้อง เพิ่มคุณค่า ลดอัตตา แก่ตัวตน” ดังนี้ การศึกษา ต้องเป็นไปในการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็ให้ผู้เรียนลดอัตตาตัวตนของตัวเองให้เหลือน้อยที่สุด ด้วย จวบจนปัจจุบัน แต่ละประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนาต่างตระหนักในความสำคัญของการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก พร้อมกำหนดกฎเกณฑ์ให้เด็กแต่ละคนเข้ารับการศึกษาในขั้นพื้นฐานให้ได้ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เด็กแต่ละคนได้ศึกษาวิชาความรู้ เพื่อเติบโตขึ้นในวัยผู้ใหญ่ จะได้เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ ในระดับประเทศ การศึกษาจึงถูกมองว่ามีความสำคัญเป็นที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนของชาติ ที่จะเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต แต่ละประเทศจึงได้เร่งรัดพัฒนาการศึกษา ทั้งในเรื่อง นโยบาย หลักสูตร แผนการ หลักการ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้น และยังได้ขยายระดับการศึกษาให้สูงมากขึ้น โดยในปัจจุบัน สากลโลกต่างให้ค่าความสำคัญของการเรียนในระดับปริญญาตรีว่าจำเป็นและควรต้องมี และต่อยอดมาเป็นระดับปริญญาโทซึ่งมีอยู่ทั่วไป จนถึงระดับปริญญาเอกที่เริ่มมีอย่างแพร่หลาย อีกทั้งบางสถาบันยังมีหลักสูตรหลังปริญญาเอกด้วย ด้วยเหตุที่ผู้คนต่างยอมรับและยึดถือการศึกษาว่าเป็นหลักสำคัญในการสร้างความเจริญในอนาคต ทั้งแก่ตัวผู้เรียนและแก่ประเทศชาติ โดยช่วยหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพ สังคมจึงต่างช่วยผลักดันสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังต้องการ…

read more

คำสอน….. “โลกจะเปลี่ยนไป หากเราแก้ไข ที่การศึกษา” ดังนี้….. การวางเป้าหมายที่การมี “ความสุข” แทน “ความสำเร็จ” นั้น จะเปลี่ยนแปลงชีวิต จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง และจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลก แต่ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมา จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ เราเปลี่ยนแปลง “การศึกษา” เท่านั้น เพราะ หากเรามุ่งเน้นเป้าหมายของชีวิต อยู่ที่การมี “ความสุข” ไม่ใช่ “ความสำเร็จ” เราก็จะต้องวางเป้าหมายของการศึกษา ให้ดำเนินไปและเป็นไป ให้สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายของชีวิต ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต คือ การมีความสุขในชีวิต ด้วย และเมื่อเป็นเช่นนั้น การมีเป้าหมายของการศึกษาที่การมี “ความสุข” แทน “ความสำเร็จ” ในชีวิต การศึกษาก็จะเปลี่ยนแปลงไปใน 3 ลักษณะ…

read more

คำสอน….. “เป้าหมายของชีวิต ต้องอยู่ที่ ความสุข ไม่ใช่ ความสำเร็จ” ต่อ….. การวางเป้าหมายที่การมี “ความสุข” แทน “ความสำเร็จ” จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ดังนี้….. การวางเป้าหมายที่ความสำเร็จ ทำให้เราอยู่ห่างไกลจากความสุข….. * การมีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จ จะต้องมีการตั้งความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ฉะนั้น ในการคิดทำ จึงต้องมีการกระตุ้น ผลักดัน ปลุกปั่น จูงใจ เพื่อให้เราเกิดแรงขับเคลื่อนความทะยานอยากที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย แต่การขับเคลื่อนเช่นนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภายนอก โดยคนและสิ่งภายนอก ไม่ได้เป็นความปรารถนาจากจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่เป็นความอยากที่เจือด้วยกิเลสทางวัตถุ * การมีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จ จะต้องถูกวัดค่าด้วยปริมาณและผลงานที่อิงการกำหนดเป้าหมายที่มีการคาดหวัง ฉะนั้น การวัดค่าเชิงปริมาณและผลงานเช่นนี้ ไม่ได้เป็นการเคารพคุณค่าของคน ละเมิดความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มนุษย์แต่ละคนมีความต่างและมีคุณค่าในตนเอง และที่มีความสามารถความสนใจแตกต่างกัน * การมีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จ จะต้องมีระยะทางและช่วงเวลาคั่นอยู่ระหว่างเรากับความสำเร็จ นั่นคือ…

read more