Skip to toolbar

๔๕.การพัฒนาตนเอง…..
องค์ความรู้สำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายที่ถูกต้อง เพื่อการอยู่รอดอย่างปลอดภัยและมีความสุขในชีวิต และเพื่อการพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต ให้สมกับที่ตัวเองได้รับโอกาสในการเกิดมา คือ ความรู้ 3 ประการ ที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น อันเกี่ยวข้องกับ 1. ความรู้ที่ใช้ในการประกอบการงานและอาชีพ 2. ความรู้ที่ใช้ในการรักษาสุขภาพทางร่างกาย 3. ความรู้ที่ใช้ในการรักษาความสุขทางจิตใจ
และความรู้ทั้ง 3 ประการ ได้ถูกเรียบเรียงคัดสรรออกมาเป็นวิชาความรู้ ใช้ชื่อว่า 8+1 วิชาอริยศาสตร์ ซึ่งมีรายชื่อวิชา ดังนี้
1. ร่างกายของมนุษย์และการรักษาปกป้อง
2. วิวัฒนาการของมนุษยชาติบนโลก
3. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การอยู่และวิถีการอยู่
5. การกินและวิถีการกิน
6. ภาษาและการสื่อสาร
7. การวัดค่าและการคำนวณตัวเลข
8. ปัญญาในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาตนเอง
และ
9. ความสามารถพิเศษและความสนใจเฉพาะทาง
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *