Skip to toolbar

๔๓. (21 กุมภาพันธ์ 2017)
การพัฒนาตนเอง…..
…..ต่อ
และการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ เป็นหน้าที่ของผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจะต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามความคิด ความต้องการ ความจำเป็น ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์มีความคิดไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด ดังนั้น หากสิ่งที่กล่าว มีความขัดแย้งกัน สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความรู้จริงอีกต่อไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *