Skip to toolbar

๔๓. (21 กุมภาพันธ์ 2017) การพัฒนาตนเอง….. …..ต่อ และการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ เป็นหน้าที่ของผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจะต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามความคิด ความต้องการ ความจำเป็น ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์มีความคิดไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด ดังนั้น หากสิ่งที่กล่าว มีความขัดแย้งกัน สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความรู้จริงอีกต่อไป.

read more

คำสอน….. “ชีวิต คือ สิ่งมีค่า ชีวิต คือ ความสุขและความสวยงาม เพราะการเกิดมาในชีวิต เราได้มีโอกาสสร้างบุญบารมี” ดังนี้….. ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า เพราะการที่เราได้มีโอกาสเกิดมาแล้วในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้รับโอกาสในการสร้างบุญบารมี ฉะนั้น เราจึงต้องมีความสุขในชีวิต และมองชีวิตว่าสวยงาม เพราะ การเกิดมาในชีวิตนั้นแสนยาก ดังนั้น เมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาแล้ว เราจะต้องทำโอกาสของเราให้ดีที่สุด ด้วยการสร้างความดีเพื่อให้มีบุญบารมีติดตัวเราไปให้มากที่สุด ซึ่งการทำความดีนั้น มีต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ – การให้วัตถุสิ่งของ เงินทอง – การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล – การให้ความรู้สึกดี ๆ – การให้ความรัก ความเมตตา – การให้ความหวังดี ความปรารถนาดี – การให้โอกาส…

read more