Skip to toolbar

คำสอน “หาก ไม่มี ปัญญา ความรู้ อาจเป็น ปัญหา” ดังนี้….. นับเป็นเรื่องซับซ้อนลึกซึ้งยิ่ง สำหรับการศึกษาหาความรู้ ความรู้ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ของสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ได้อ่าน คือ การได้รับรู้ เรียนรู้ และได้นำมาคิด วิเคราะห์ สรุป ซึ่งอาจผ่านการสื่อสารถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งความรู้ที่ได้รับตกทอดมาอาจเป็น ข้อมูลประสบการณ์ ข้อเท็จจริง การตีความ การสรุปความ การขยายความ ซึ่งอาจถูกต้อง อาจไม่ถูกต้อง หรืออาจถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่งและก็ถูกพิสูจน์ว่าผิดในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งในเรื่องความรู้นี้ เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงตลอดอายุขัยของมนุษยชาติว่า สิ่งใด คือ ความรู้จริง ความรู้ เป็นข้อมูลจากการศึกษาค้นพบจากประสบการณ์ของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติ…

read more