Skip to toolbar

คำสอน “ ความสุข อยู่ที่ ‘การเดินทาง’ มิใช่ ‘จุดหมายปลายทาง’ ” ดังนี้….. “การเดินทาง” ในที่นี้ หมายถึง “ขณะที่เราอยู่ระหว่างการเดินทาง” หรือ “ขณะที่เรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” “จุดหมายปลายทาง” ในที่นี้ หมายถึง “เมื่อเราถึงที่หมายแล้ว” หรือ “เมื่อเราบรรลุเป้าหมายแล้ว” ที่กล่าวมานี้ คือ เราจะต้อง “ปรับใจของเราให้มีความสุข” ในทุก ๆ ขณะที่เราทำทุก ๆ สิ่ง ซึ่งก็คือ ในขณะที่เราทำอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ….. – เป็นเรื่องซ้ำซากจำเจในชีวิตประจำวัน หรือ เป็นเรื่องการงานที่แตกต่างแปลกใหม่ – เป็นเรื่องที่เราถนัดสนใจ หรือ เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบไม่คุ้นเคย – เป็นเรื่องน่าเบื่อ…

read more

คำสอน   “เป้าหมายของการเกิดมาในชีวิต คือ ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้น”   ดังนี้…..   ไม่ว่าเราจะเกิดมาอย่างไร – ยาก ดี มี จน ไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไร – สุข ทุกข์ สบาย ลำบาก ไม่ว่าเราจะพบเจอคนเช่นไร – คนดี คนชั่ว คนรัก คนชัง ไม่ว่าเราจะมีสภาวะเช่นไร – สมหวัง ผิดหวัง ชอบใจ ไม่ชอบใจ ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเลย   เพราะ สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องทำในชีวิตเมื่อเกิดมาแล้ว คือ ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง นอกจากเราจะต้องรักษาจิตใจและจิตวิญญาณของเราไม่ให้ตกต่ำไปกว่าเดิมแล้ว เรายังจะต้องพัฒนายกระดับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา ให้สูงขึ้นจากเดิมด้วย…

read more

วันที่ 203 หลักธรรมความคิด: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ใน 2 ลักษณะ ทำดังนี้ 1. ความคิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่น โดยการมองคนและตัดสินคนจากรูปลักษณ์และส่วนประกอบทางวัตถุภายนอก — ความคิดเห็นเช่นนี้เป็นสิ่งผิดและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มองผู้อื่นด้วยเหตุปัจจัยภายนอกนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนในธรรมะ ทั้งทางความคิดและจิตใจ ความอ่อนในธรรมะด้านความคิด หมายถึง การไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิต ว่าสิ่งที่ส่วนประกอบทางรูปลักษณ์และวัตถุภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ นั้น มีเจริญขึ้นได้ ก็มีเสื่อมลงได้ เช่น – วันนี้อาจดูสวยแข็งแรง วันข้างหน้าอาจจะกลายเป็นคนเสียโฉมหรือพิการก็ได้ – วันนี้อาจมีฐานะร่ำรวย วันข้างหน้าอาจจะหมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้เป็นสิน หรือล้มละลายก็ได้ – วันนี้อาจเรืองอำนาจ เป็นคนเด่นคนดังมีชื่อมีเสียง ผู้คนยกย่องนับถือ วันข้างหน้าอาจจะเสื่อมอำนาจลง ผู้คนและสังคมหมดความสนใจ…

read more

๔๒.การพัฒนาตนเอง:….. การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน ผู้สอนมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ มิใช่ถ่ายทอดความคิดเห็น ซึ่งหากเมื่อใดผู้สอนถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองไปเป็นเนื้อหาพร้อมกับสาระความรู้ เมื่อนั้นความรู้นั้นก็มิใช่ความรู้ที่จริงและบริสุทธิ์อีกต่อไป แต่เป็นความรู้ที่ถูกปนเปื้อนด้วยทัศนคติส่วนบุคคลไปเสียแล้ว ดังนั้น ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ทางความคิด ไม่มีทิฐิอัตตาตัวตน สำรวมระมัดระวังความคิดของตัวเอง โดยไม่เอาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ของตัวเองหรือของคนอื่น มาสรุปเหมารวมกับความรู้จริง หรือพูดกล่าวปะปนกับเนื้อหาสาระของความรู้จริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสรุปความคลาดเคลื่อนจากความจริง เมื่อผู้สอนต้องการหยิบยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ผู้สอนจำเป็นต้องกล่าวให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่า สิ่งที่ผู้สอนกล่าวถึงนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่อาจจำกัดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกรณี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะออกได้ว่า สิ่งที่ผู้สอนพูดนั้น ไม่อาจสามารถสรุปความหรือเหมารวมเป็นข้อมูลที่จริงหรือถูกต้องกับทุก ๆ เหตุการณ์หรือทุกกรณีได้.

read more

คำสอน “เป้าหมายของการศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงอยู่ในชีวิตได้ อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข อย่างแท้จริง” ดังนี้….. ทุกคนที่เกิดมาบนโลก จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งสำคัญในวัยเด็ก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม และมีความสุข ตั้งแต่เยาว์วัย ตลอดจนสิ้นอายุขัยของชีวิต ดังนั้น….. การจัดการการศึกษา จำเป็นต้องปูพื้นฐานวิชาความรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนแต่ละคน มีทักษะวิชาความรู้และความสามารถ ดังนี้ 1. การอยู่ในชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น ทั้งในด้าน การเงิน การงาน การดำเนินชีวิต 2. การอยู่ในชีวิต ด้วยการไม่ให้โทษ หรือผิดต่อผู้อื่น ทาง กาย วาจา ใจ 3. การอยู่ในชีวิต ด้วยการหลบหลีกเหตุที่มาของการเกิดความทุกข์ทางกาย…

read more