Skip to toolbar

คำสอน:

“ผู้มุ่งแสวงหาและยึดมั่นในความจริง จักรอดพ้นจากความผิดพลาดทั้งปวง”

ดังนี้…..

ผู้ที่มุ่งแสวงหาความจริง และยึดมั่นในความจริง จะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง จะคิด พูด และทำ ด้วยการเอาประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง บนความถูกต้องชอบธรรม

ดังนั้น
ผู้ที่แสวงหาและยึดมั่นในความจริง

– จะไม่คิดในสิ่งผิด จะไม่มีอคติต่อผู้อื่น จะไม่คิดเห็นตามผู้อื่น หรือคิดเห็นตามอารมณ์ความอำเภอใจของตนเอง

– จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะไม่พูดตามผู้อื่น หรือพูดตามใจตนเอง จนกว่าสิ่งนั้นได้รับการยืนยันว่าแน่นอนถูกต้องจึงพูด

– จะไม่ทำผิดต่อผู้อื่น เพราะทุกอย่างที่ทำ ได้รับการกลั่นกรองว่าถูกต้องเหมาะสมดีแล้วจึงทำ

เมื่อเป็นเช่นนั้น
ผู้ที่แสวงหาและยึดมั่นในความจริง หากจะประกอบการงานอาชีพใด ๆ ก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ พบเจอกับความเจริญก้าวหน้า ดังนี้เช่น

– หากเป็นลูกจ้างทำงานรับจ้าง ก็จะไม่เลือกงานที่ผิด จะไม่อยู่กับนายที่ผิด จะไม่ทำงานแบบผิด ๆ พลาด ๆ

– หากเป็นนายจ้างเจ้าของกิจการ ก็จะไม่ทำธุรกิจที่ผิด จะไม่ปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างผิด ๆ จะไม่ขายสินค้าและให้บริการลูกค้าแบบผิด ๆ

– หากรับราชการ ก็จะไม่หลงสถานะบทบาทหน้าที่ของตนอย่างผิด ๆ จะไม่ใช้อำนาจผิดทาง จะไม่เลือกปฏิบัติ จะกระทำการต่อประชาชนอย่างผิด ๆ

– หากเป็นทนายความ ก็จะเลือกไม่ทำคดีให้กับคนผิด จะไม่เข้าข้างคนที่ผิด จะไม่ปกป้องคนที่ผิด

– หากเป็นหมอ ก็จะไม่วินิจฉัยโรคผิด จะไม่รักษาทางผิด จะไม่จ่ายยาผิด

– หากเป็นผู้พิพากษา ก็จะไม่ตัดสินผิดพลาด จะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิด จะไม่ลงโทษผิดคน

– หากเป็นครูบาอาจารย์ ก็จะไม่พูดอย่างผิด ๆ ไม่สอนแบบผิด ๆ จะไม่ใช้วิธีการที่ผิด

– หากเป็นตำรวจ ก็จะไม่มองคนอย่างผิด ๆ จะไม่ตีความผิด และจะไม่ดำเนินคดีจับคนผิดคน

– หากเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็จะไม่ขายของผิด จะไม่ตั้งราคาผิด และจะไม่ทำผิดต่อลูกค้า
ฯลฯ

ฉะนั้น เราจึงควรต้องพัฒนาตนเอง สู่การเป็นผู้มุ่งแสวงหาความจริง
เพราะผู้ที่แสวงหาและยึดมั่นในความจริง จักรอดพ้นจากความผิดพลาดทั้งปวง
แม้มีข้อผิดพลาด ก็มิได้เกิดจากเจตนาหรือความประมาทละเลย
และเมื่อเกิดมีข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด ก็จะรีบสืบเสาะแสวงหาความจริง เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ถูกต้อง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และในที่สุด ผู้แสวงหาและยึดมั่นในความจริง ประกอบหน้าที่การงานใด ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจ…..
ด้วยประการฉะนี้แล.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *