Skip to toolbar

คำสอน:

“ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ล้วนมีเบื้องหลังความเป็นมา ทั้งสิ้น”

ดังนี้…..
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตบนโลก ล้วนมีเบื้องหลังสาเหตุของความเป็นมาในการเกิด ทั้งสิ้น

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ เป็น กฎธรรมชาติที่ตายตัว ที่คอยขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลก เดินไปและเป็นไปตามครรลองวิถีชีวิตของตัวเอง ที่ต้องพบเจอความสุข และความทุกข์ ต่าง ๆ กันไป

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ มีน้อยคนนักจะสามารถรู้เห็นได้ ผู้ที่รู้เห็นได้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้น

สำหรับผู้คนทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ จะไม่สามารถนำตนให้พบเจอกับความสุข หรือพาตนก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์ ได้เลย

และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ ก็คือ “กฎแห่งกรรม” หรือกฎของการ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นเอง

“กฎแห่งกรรม” เป็นกฎธรรมชาติที่ตายตัว ที่ทำงานอย่างเที่ยงตรง แม่นยำ ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกอยู่ภายใต้กฎนี้ ถูกตัดสินด้วยกฎนี้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการถูกละเว้นหรืออะลุ่มอล่วย “ใครทำดี ก็ได้ดี” “ใครทำชั่ว ก็ได้ชั่ว” “ใครอยากได้ดี ก็ทำความดี” “ใครไม่รู้หรือไม่เชื่อ หากหลงทำความชั่ว ผลกรรมก็จะตามสนองในที่สุด”

“กฎแห่งกรรม” ถูกค้นพบและตรัสรู้โดยพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐสูงสุด

สำหรับผู้ที่ศรัทธา เรียกว่าผู้มีปัญญา ที่น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาจนรู้แจ้ง จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ทุกสิ่งที่เขาได้เจอะเจอ ทั้งดีและไม่ดีนั้น เป็นสิ่งที่เขาได้ก่อเหตุหรือก่อกรรมเอาไว้ ดังนั้น เมื่อพบเจอกับความสุข ก็ไม่ต้องลิงโลดดีใจ เมื่อพบเจอกับความทุกข์ ก็ไม่ต้องฟูมฟายเสียใจ แต่จะพิจารณาตัวเอง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญา พร้อมทั้งมุ่งทำแต่ความดี เพื่อให้ความดีส่งผลถึงอนาคตกาล ด้วยการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความดี ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจ ไม่โกรธหรือโทษผู้อื่น แต่จะย้อนกลับมาดูที่ตัวเอง และเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุ นั่นก็คือ ที่ ความคิด คำพูด การกระทำ ของตัวเอง และทำตนให้ดียิ่งขึ้นไป

และสิ่งที่ควบคู่ไปกับการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปนั้น ผู้มีปัญญาจะระลึกถึงคำสอนอันเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจตลอดเวลา นั่นคือ ดำรงชีวิตของตนเองที่เหลืออยู่ ด้วยความไม่ประมาท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *